Article thumbnail

Kiertotalouden opettaminen : Kiertotalous 2.0 -projektioppimisympäristö

By Marketta Virta

Abstract

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten kiertotaloutta opitaan ja opetetaan parhaiten ja miten projektioppimisympäristö tukee ajattelutavan muutosta. Käytännön osuudessa tarkastellaan Turun ammattikorkeakoulun Kiertotalous 2.0 -projektioppimisympäristöä nykymuodossaan ja esitellään kehitysehdotuksia projektioppimisympäristön toimintaan. Opinnäytetyö tehdään Turun ammattikorkeakoulun Resurssitehokas liiketoiminta -tutkimusryhmälle, joka järjestää muun muassa kiertotalousopetusta Turun ammattikorkeakoulussa. Kiertotalous eroaa normaalista lineaarisesta talousmallista, sillä jätettä ei synny, kun se minimoidaan jo tuotteiden suunnittelussa. Kiertotaloudessa raaka-aineet kiertävät suljetussa kierrossa ja jäte on arvokasta materiaalia uusien tuotteiden valmistuksessa. Opinnäytetyön teoriaosa käsittelee kiertotalouden käsitettä ja lyhyesti ongelmalähtöisen oppimisen teoriaa. Empiriaosuudessa analysoidaan kirjallisuuskatsauksen avulla kiertotalouden opettamista ja esitellään Resurssitehokas liiketoiminta -tutkimusryhmän vetäjän haastattelun perusteella Kiertotalous 2.0. Kiertotalouteen liittyy monialaisuus, jaettu asiantuntijuus ja systeemiajattelu, jotka on otettava huomioon myös opetuksessa. Kiertotalouden ajatusmalli on helppo opettaa metaforien ja tarinoiden kautta. Ongelmalähtöinen oppiminen on merkittävässä asemassa, kun halutaan valmistaa opiskelijoita työelämän ja globaalin maailman jatkuviin muutoksiin. Opinnäytetyössä annetaan kehitysehdotuksia Kiertotalous 2.0 -projektioppimisympäristön toiminnalle. Esimerkiksi oppimisympäristön brändääminen opiskelijoiden työpaikaksi ja voimakas viestiminen houkuttelevat toimintaan mukaan eri alojen opiskelijoita, mikä tukee monialaisuutta ja jaettua asiantuntijuutta.The purpose of the thesis was to determine how the circular economy should be educated, how students learn it best and how a project learning environment supports the change of mindset. The thesis also presents how the Kiertotalous 2.0 project learning environment at Turku University of Applied Sciences (TUAS) functions in its present form and how its function could be optimized. The client of the thesis was the resource-efficient business research group of TUAS. The research group organizes circular economy education at TUAS, among other things. The circular economy differs from the linear economy since the waste does not arise when it is minimized as early as in the design of products. In circular economy, raw materials cycle in closed loops and waste is valuable material when manufacturing new products. The theoretical part of the thesis covers the basics of circular economy and briefly the theory of problem-based learning. In the empirical part, the educating for a circular economy is analyzed by a literature review. In addition, the empirical part introduces the Kiertotalous 2.0 project learning environment. Multidisciplinary, shared expertise and system thinking are related to circular economy and these matters should be considered also in education. The idea of circular economy is easy to teach through metaphors and stories. Problem-based learning plays an important role in preparing students for continuing changes in the global world and working life. The thesis provides development propositions for the Kiertotalous 2.0 project learning environment. For example, investing in branding and advertising would attract students from different study fields, supporting multidisciplinary and shared expertise

Topics: kiertotalous, resurssitehokkuus, projektioppimisympäristö, ongelmalähtöinen oppiminen, fi=Energia- ja ympäristötekniikka|sv=Energi- och miljöteknik|en=Energy and Enviromental Engineering|, Energia- ja ympäristötekniikka
Publisher: Turun ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/134500
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.