Article thumbnail
Location of Repository

Modelling the power system of Bolivia in order to support the achievement of SDG7

By Saga Carle and Viktor Vifell Nilsson

Abstract

Electricity is becoming a vital part of today's society. With improving living standards in developing countries, the demand for electricity is increasing within the public as well as the private sector. Developing countries often lack a well-designed electricity grid and also utilize limited energy resources, like gas and oil, when generating electricity. These resources are not only limited but, when burnt for the reason of generating electricity, greenhouse gas emissions are emitted in the atmosphere, causing global warming. A shift from fossil fuels, like gas and oil, to renewable resources such as wind and solar, is therefore crucial to prevent global warming and achieve sustainable development. The Bolivian government has formally expressed an ambition to achieve social and environmental development by adopting UN's 17 sustainable development goals (SDG). SDG number 7, “Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all “ aims to provide energy that preserves environmental and socio-economic sustainability. Today, a majority of the Bolivian population have access to electricity, but the usage in kWh per capita is low, and the primary source for electricity generation is natural gas. The aim of this paper is to analyse which economic and technical factors are needed for Bolivia as a country to achieve UN’s SDG7. A literature review of Bolivia as a country and its power system is completed to understand the general state of Bolivia and the current electricity situation. Furthermore, a field study in Cochabamba is conducted to gather information and data of current and projected power plants as well as demand and future expansion plans of power plants, in which together with previous studies provides a foundation for a model of Bolivia's power system. The modelling will be done using the long-term energy planning tool OSeMOSYS and its interface MoManI. With the collected data and information, different scenarios are modelled to investigate how the share of renewable energy sources can be increased. The final results show that Bolivia has high potential in achieving SD7 and that hydroelectric power will presumably be the most contributing factor if the goal is met. The amount of CO 2 will therefore decrease, however, the results also showed that large capital investments must be made in order to achieve SDG 7.Elektricitet blir allt viktigare i dagens samhälle. Med växande levnadsstandard i utvecklingsländer har efterfrågan på elektricitet ökat inom både den offentliga och privata sektorn. Utvecklingsländer saknar ofta fullt fungerande elnät och använder oftast ändliga energikällor som gas och olja, för att generera elektricitet. Förutom det faktum att dessa energikällor är ändliga så bidrar dessa också till klimatförändringen genom sina växthusgasutsläpp då de förbränns i syfte att generera el. Ett skifte till förnyelsebara energikällor är därför avgörande för att motverka klimatförändringen och bidra till en hållbar utveckling i samhället. Bolivia är ett av de länder som formellt utryckt en önskan om att uppnå en hållbarutveckling genom att anta FN:s 17 Globala mål för hållbar utveckling. Ett av dessa mål är hållbarhetsmålet nummer sju, ” Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig. tillförlitlig. hållbar och modern energi för alla. Målet syftar till att tillgodose energi på ett sätt som är hållbart, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. I dagsläget har majoriteten av Bolivias befolkning tillgång till elektricitet, dock är användandet i kWh per invånare lågt och den elektricitet som produceras kommer i synnerhet från naturgas. Denna studie syftar till att se vilka ekonomiska och teknologiska faktorer som behövs implementeras för att Bolivia som land uppnår hållbarhetsmålet nummer sju. Detta görs först genom en litteraturstudie om Bolivia som land och dess elsystem för att få en uppfattning om landet i helhet och för att förstå nuvarande situationen för elsystemet. Vidare utförs en fältstudie i Cochabamba för att samla information och data om nuvarande och planerade kraftverk, efterfrågan av elektricitet och framtida expansionsplaner för kraftverk, vilket senare ligger till grund för att bygga upp en modell för Bolivias elsystem. Modellerandet sker i långsiktiga energiplanerings modellen OSeMOSYS och dess användargränssnitt MoManI och med hjälp av data och information som insamlats modelleras olika scenarier för att analysera hur andelen förnyelsebar energi på bästa sätt kan öka i landet. Det slutgiltiga resultatet visar att Bolivia har en stor potential i att nå SDG 7och att vattenkraft troligtvis kommer vara den högst bidragande faktorn om detta skall lyckas. Mängden CO 2 kommer därmed att minska. dock visade resultaten även att stora kapitalinvestering kommer att behövas för att uppnå SDG 7

Topics: OSeMOSYS, MoManI, Bolivia, Energy, Electricity, CLEWs, SDG7, Sustainable Development, Mechanical Engineering, Maskinteknik
Publisher: KTH, Energiteknik
Year: 2018
OAI identifier: oai:DiVA.org:kth-233211
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.