Article thumbnail

Utvärdering av flytande luft som ett energilagringsalternativ

By Tomas Högberg and Martin Tholander

Abstract

As renewable, intermittent energy sources are expected to increasingly replace fossil based energy, energy storage technologies are crucially important in achieving the goal of fossil free energy, a cornerstone of sustainable development. Liquid air energy storage (LAES) is a novel technology that liquefies air when excess electricity is available. The liquid air is stored and, when electricity is needed, expanded in a turbine to generate electricity. The purpose of the project is to present the round trip efficiency of LAES, discuss how it can be improved and how it depends on relevant parameters and to evaluate LAES compared to other energy storage technologies. A literary review of existing energy storage methods and LAES research is presented. The efficiency is calculated using a model of a combined Linde (liquefaction) and Rankine (discharge) cycle built in Excel. We found that the efficiency of LAES is 21,6% without heat and cold recycle and above 50% with more than 60% recycle. Access to waste heat and cold can further increase the efficiency. A heat pump affects the efficiency very little, but is useful to protect the turbines from low working temperatures that can damage them. The biggest advantage of LAES is its high energy density, comparable to batteries and chemical energy storage. It is much higher than pumped hydro and compressed air energy storage (CAES). No toxic materials are used and it has reasonably cheap and long lasting components. It uses air, which is free as an energy carrier. The biggest disadvantage of LAES is its low round trip efficiency, probably under 50%, which is much lower than that of batteries and pumped hydro. It is similar to CAES and other chemical storage. LAES is only practical on a relatively large scale. Also, concentration of oxygen and cold working temperatures pose some safety risks.Eftersom förnyelsebara, intermittenta energikällor i allt större utsträckning förväntas ersätta fossil energi är energilagring av avgörande betydelse för att nå målet om fossilfri energi, en hörnsten i hållbar utveckling. Energilagring i flytande luft (LAES) är en ny teknologi som tillverkar flytande luft när det finns ett elöverskott. Den flytande luften lagras sedan och när elektricitet behövs expanderas den i en turbin för att generera elektricitet. Syftet med detta projekt är att presentera den totala verkningsgraden för LAES, diskutera hur den kan förbättras och hur den beror på relevanta parametrar och utvärdera LAES jämfört med andra energilagringstekniker. En litteraturstudie om existerande energilagringsmetoder och LAES presenteras. Verkningsgraden beräknas med en modell konstruerad i Excel över en kombinerad Linde (överföring till vätskeform) och Rankine (expansion). Vi fann att verkningsgraden hos LAES är 21,6% utan återvinning av värme och kyla och över 50% med mer än 60% återvinning. En värmepump har endast marginell inverkan på verkningsgraden men är nödvändig för att skydda turbinerna från låga temperaturer som kan skada dem. Den största fördelen med LAES är dess höga energidensitet, jämförbar med batterier och kemisk energilagring och mycket högre än pumpvattenkraft och tryckluftslagring. LAES använder inga giftiga material och relativt billiga och robusta komponenter. Det använder gratis luft som energibärare. Den största nackdelen med LAES är dess låga verkningsgrad, troligen under 50% vilket är mycket lägre än för batterier och pumpvattenkraft och jämförbart med tryckluftslagring och kemisk energilagring. LAES är endast rimligt i relativt stor skala. Dessutom medför koncentration av syre och låga temperaturer vissa säkerhetsrisker

Topics: Liquid air, LAES, Energy storage, efficiency, Flytande luft, LAES, Energilagring, verkningsgrad, Engineering and Technology, Teknik och teknologier
Publisher: KTH, Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
Year: 2018
OAI identifier: oai:DiVA.org:kth-230095
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles