Nursing of patients with peripheral and central venous catheters : A literature study

Abstract

Introduktion: I sjuksköterskans dagliga arbete ingår omvårdnad av patienter med perifera och centrala venkatetrar. Majoriteten av alla patienter har någon form av venkateter under sin vårdtid. Det är upp till sjuksköterskan att ha kunskap om omvårdnaden och förebygga eventuella komplikationer. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans kompetens relaterat till omvårdnaden av perifera och centrala venkatetrar. Metod: Litteraturstudiens metod baserades på Polit och Beck (2016) nio-steg. Databaserna som användes var Cinahl och PubMed. Totalt kvalitetsgranskades 11 artiklar vilka presenterades i resultatet i kategorier utefter de sex kärnkompetenserna. Resultat: Resultatet presenterades i tre kategorier; Informatik, Evidensbaserad vård och Säker vård. Slutsats: Resultatet pekar på att följsamheten till nationella riktlinjer kring hantering av PVK och CVK är låg beroende på okunskap eller att sjuksköterskan aktivt väljer att avvika från dem. Detta i sin tur leder till onödiga komplikationer och lidande för patienten. För att upprätthålla en patientsäker vård behöver kunskapen öka kring omvårdnaden av patienter med PVK och CVK

Similar works

Full text

thumbnail-image

Publikationer från Karlstads Universitet

redirect
Last time updated on 10/07/2018

This paper was published in Publikationer från Karlstads Universitet.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.