Adaptive UI/SW based on user?s state

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou emocí a stavu uživatele a přizpůsobení uživatelského rozhraní tomuto uživateli. V rámci této práce je provedena úprava a rozšíření existující knihovny na adaptaci uživatelského rozhraní v závislosti na emocích uživatele, který ve své bakalářské práci vytvořila A. Lunova. Výsledná knihovna umožňuje detekci stavu uživatele a následnou adaptaci uživatelského rozhraní na základě tohoto stavu. Řešení má za cíl usnadnit a zpříjemnit uživateli užívání aplikace a tím ho také povzbudit k jejímu dalšímu používání. Framework je psaný programovacím jazykem Java a vyvinutý byl v prostředí Android Studio 3.1.2 od JetBrains. Tato práce využívá SDK Affdex od Affectiva.This bachelor thesis deals with problematics of emotions, state of user and ability of user interface to adapt to this user. Within this work is done adjustment and extension of existing library allowing adaptation of user interface depending on the user's emotions, which was created in bachelor thesis written by A. Lunova. Resulting library allows detection of user's state and following adaptation of user interface based on this state. Objective of this solution is to make using of application easier and more comfortable for user, convincing him to keep using this application. Framework is written using programming language Java and developed in Android Studio environment by JetBrains. This thesis is using SDK Affdex by Affectiva

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital Library of the Czech Technical University in Prague

redirect
Last time updated on 09/07/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.