Llàgrimes artificials i solucions humectants. Característiques i propietats en funció de la temperatura

Abstract

En aquesta memòria s’ha elaborat un estudi sobre les característiques, la composició i les propietats de llàgrimes artificials i solucions humectants per a lents de contacte. També s’han analitzat algunes de les propietats en funció de la temperatura. Primerament, s’han seleccionat productes comercials actuals dels quals disposem als laboratoris de contactologia de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa i, després de fer una recerca dels seus components, s’ha fet un estudi experimental de les seves propietats, com ara densitat, pH, tensió superficial, viscositat, angle de contacte i salinitat. També s’ha estudiat l’efecte de la temperatura en alguna d’aquestes propietats, especialment la viscositat. Quan ja es té més coneixement sobre l’aportació de cada component a les solucions humectants i llàgrimes artificials, s’han aplicat les tècniques experimentals de determinació de propietats per a solucions preparades al laboratori. S’intenten relacionar els resultats obtinguts de les propietats amb els components integrants de les solucions. Per acabar, se’n discuteixen els resultats i se’n treuen conclusions

Similar works

Full text

thumbnail-image

UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC

redirect
Last time updated on 09/07/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.