Article thumbnail

Energijski vodnjaki s talnim izvirom za ogrevanje in ohlajanje zgradb

By Heinz Brandl, Dietmar Adam and Roman Markiewicz

Abstract

Energy wells are thermo-active elements for an economical extraction or storage of ground energy, similar to energy piles and other deep foundation elements also used as heat exchangers. Heating and/or cooling of buildings requires a primary and secondary thermo-active circuit, commonly connected by a heat pump. The paper gives several design aspects of energy wells which can be also used for the design of deep energy foundations. Thermal response tests have proved suitable for the in-situ determination of thermal ground properties required for an optimised design. Moreover, different systems of energy wells are discussed, and a comprehensive pilot research project is described.Energijski vodnjaki so termoaktivni elementi za ekonomično črpanje ali shranjevanje energije v tleh - podobni energijskim stebrom in drugim globokotemeljnim elementom, ki se uporabljajo kot toplotni izmenjevalci. Ogrevanje in hlajenje zgradb zahteva primarni in sekundarni termoaktivni krog, ki sta povezana s toplotno črpalko. V članku obravnavamo več načrtovalskih vidikov energijskih vodnjakov, ki se lahko uporabljajo tudi pri načrtovanju globokih energijskih temeljev. Preskusi termičnega odziva so se pokazali kot primerni za terensko določanje termičnih lastnosti tal, ki so potrebne za optimirano načrtovanje. V članku so obravnavani različni sistemi energijskih vodnjakov in podani rezultati pilotnega raziskovalnega projekta

Topics: energy wells, energy foundations, geothermal geotechnics, geothermal heating/cooling, thermo-active structures, thermal ground properties, field testing, energijski vodnjaki, energijski temelji, geotermalna geotehnika, geotermalno ogrevanje/hlajenje, termično-aktivne konstrukcije, termične lastnosti tal, terenski preskusi, info:eu-repo/classification/udc/550.836:621.577.2
Publisher: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=70501

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles