oaioai:dspace.vutbr.cz:11012/81308

The Business Plan for Establishing of Small Company

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu. Tento plán řeší založení e-shopu specializovaného na reproduktory, sluchátka a příslušenství. Práce zkoumá teoretická východiska pro zpracování podnikatelského plánu a využívá analýz SLEPTE, SWOT a McKinsey 7S doplněných rozborem vlastního výzkumu. Na základě výše zmíněných informací je sestaven samotný podnikatelský plán.This diploma thesis deals with the creation of a business plan. This plan is concerned with the startup of an online store which specializes in speakers, headphones and accessories. The thesis explores business plan theory and utilizes the SLEPTE, SWOT and McKinsey 7S analyses complemented by an analysis of my own research. Based on the above mentioned information, the business plan itself is drawn up.

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital library of Brno University of Technology

Provided a free PDF
oaioai:dspace.vutbr.cz:11012/81308Last time updated on 6/17/2018View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.