Συμβόλαιο μίσθωσης για το συγκρότημα εργοστασίων στο Ντίπι

Abstract

Πρόκειται για το συμβόλαιο ενοικίασης των εργοστασίων στο Ντίπι από την εταιρεία ΠΜ Κουρτζής ΑΕ στην εταιρεία Αφοί Ρουσέλλη & Σία. Προβλέπονται οι όροι του συμβολαίου, το ποσό του ενοικίου, καθώς και οι αξιώσεις που έχει η ιδιοκτήτρια εταιρεία στα καθαρά κέρδη. Στο τέλος υπάρχουν δύο γραμμάτια παραλαβής.Το τεκμήριο βρίσκεται σε άριστη κατάστασ

Similar works

This paper was published in Historical Archive Ergani.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.