research

Формування професійної мобільності майбутнього фахівця початкової освіти

Abstract

Рекомендовано бібліографічні матеріали з основ формування професійної мобільності вчителя початкових класів в освітньому просторі ВНЗ. Покажчик рекомендує бібліографічну інформацію до вибіркової навчальної дисципліни «Формування професійної мобільності майбутнього фахівця початкової освіти» для студентів факультету педагогічної освіти та соціальної роботи СНУ ім. Лесі Українки

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.