oaioai:DiVA.org:kau-67183

Copingstrategier vid cancerrelaterad smärta : En litteraturstudie

Abstract

Introduktion: Cancerrelaterad smärta är ett mångdimensionellt och komplext symtom där coping är en viktig del av patientens hantering. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters copingstrategier vid cancerrelaterad smärta. Metod: Polit och Becks (2016) nio-stegs flödesschema användes för litteraturstudien. Artikelsökning genomfördes i CINAHL, PubMed samt PsycINFO. Databearbetning genomfördes deduktivt och resultatet baserades på tio artiklar. Resultat: Patienter med cancerrelaterad smärta använder sig av copingstrategier vilka sammanfaller med Lazarus och Folkman (1984) och Folkmans (1997) kategorier problemfokuserad coping, känslofokuserad coping och meningsbaserad coping. Copingstrategier som användes var bland annat att söka information, läkemedelsanvändning, självstärkande coping, att avleda uppmärksamheten, känslomässigt stöd, katastroftänkande och spiritualitet.  Slutsats: Patienter med cancerrelaterad smärta använder sig av ett flertal olika copingstrategier. I den personcentrerade omvårdnaden är det viktigt att sjuksköterskan identiferar vilka copingstrategier som patienten använder sig av för att bättre kunna stöjda patienten

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:kau-67183Last time updated on 5/14/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.