Possibilities of Increasing the Security of Critical Infrastructure

Abstract

Předmětem diplomové práce je problematika zabezpečení kritické infrastruktury se zaměřením na fyzické narušení bezpečnosti. V teoretické části diplomové práce je zpracován přístup k ochraně kritické infrastruktury na úrovni Evropské unie a jeho implementace v České republice. Dále je zde krátce pojednáno o problematice kybernetické bezpečnosti, kterou, přestože není předmětem diplomové práce, nelze opomíjet. V poslední části je vypracován přehled metod a prostředků zajištění objektové bezpečnosti a bezpečnosti areálu. Obsahem praktické části je vytvoření komplexního systému zabezpečení typového prvku kritické infrastruktury. Na základě zabezpečení reálného prvku kritické infrastruktury jsou vytvořena bezpečnostní opatření pro běžnou situaci. S využitím SWOT analýzy systému zabezpečení a analýzy rizik zpracované v softwarovém nástroji RISKAN jsou navržena možná opatření ke zvýšení úrovně zabezpečení prvku kritické infrastruktury v případě zvýšeného rizika fyzického narušení bezpečnosti prvku kritické infrastruktury. Prvky systému zabezpečení jsou zpracovány ve formě tabulek a je popsán způsob jejich nasazení. V diskusi je provedena komparace navrhovaného systému zabezpečení s komerčně nabízeným způsobem ochrany objektů a reakcí na zvýšené ohrožení aplikované v zahraničí. V závěru jsou shrnuty výsledky a cíle práce.The subject of the diploma thesis is the issue of security of critical infrastructure with a focus on physical security breach. The theoretical part of the diploma thesis deals with the approach to the protection of critical infrastructure at the level of the European Union and its implementation in the Czech Republic. There is also briefly discussed the issue of cyber security, which, although not a diploma thesis, can not be omitted. The last part provides an overview of the methods and means of an object security and a grounds security. The practical part consists of the creation of a complex security system of a model critical infrastructure. Security measures for the normal situation are created on the basis of the security of a real critical infrastructure. Using the SWOT analysis of the security and the risk analysis developed in the RISKAN software tool, possible measures are proposed to increase the level of security of the critical infrastructure in the event of an increased threat of a physical breach to the critical infrastructure security. The elements of the security system are processed in the form of tables and their deployment is described. In the discussion, a comparison of the proposed security system with a commercially offered way of protecting objects and response to increased threats applied abroad is carried out. In conclusion there are summarized the results and objectives of the work

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital Library of the Czech Technical University in Prague

Provided a free PDF

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.