Article thumbnail
Location of Repository

Интернационализмите во говорот на младите во Италија

By Vesna Koceva

Abstract

Овој труд има за цел да даде јасна слика за влијанието на глобализацијата, лингвистичкото позајмување и збогатување на лексичкиот фонд на говорот на младите во Италија со заемки од странски јазици. Причина за појавата на феноменот на позајмување на зборови е потребата на младите луѓе да контактираат со интернационалната средина бидејќи секој млад човек својата нација ја чувствува како премногу мала и ограничена за своите потреби. Со цел да се разликуваат од другите, младите настојуваат да прифатат „европска― лексика која е силно хомогенизирана. Најголем дел од заемките кои ги користат младите се заемки од англискиот јазик. Ова се објаснува со фактот дека англискиот јазик се наметнува како светски јазик како резултат на глобализацијата и интензивирањето на контактите со англоамериканската култура. Но, потребно е да потенцираме дека во најголем дел станува збор за заемки кои имаат свој еквивалент во италијанскиот јазик, а се користат со цел да се постигне посебен семантички ефек

Topics: Languages and literature
Publisher: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале
Year: 2014
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:19777

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.