Article thumbnail

Densitometriske og planimetriske målinger av rasterstrukturer

By Maria Sunde Wroldsen

Abstract

NORSK: Finnes det en sammenheng mellom rastertoneverdier målt med densitometer (omgjort til rastertoneverdier med Murray-Davies-formelen) og rastertoneverdier målt med dotmeter på avispapir? Dette er utgangspunktet for denne oppgaven. Måleinstrumentene som inngår i analysen er Spectrolino fra GretagMacbeth (spektrofotometer som benyttes som densitometer) og dotmeterene CCDot (Centurfax/X-Rite), SpectroPlate (Techkon) og Lithocam (Troika Systems). Repeterbarhetstester er utført for alle instrumentene. Resultatet viste at densitometeret tilfredsstilte standarder, men at alle dotmeterene bør regnes som lite repeterbare for rastermåling i avis. Instrumentene er inndelt i tre kombinasjoner bestående av et dotmeter og densitometeret; CCDot-Spectrolino, SpectroPlate-Spectrolino og Lithocam-Spectrolino. Instrumentkombinasjonene er analysert hver for seg. Ved hjelp av regresjonsanalyse tilpasses måledataene 2. ordens polynomer. Resultatet gis som estimater av parameterene i polynomene, dvs. at polynomene gir sammenhengen mellom rastertoneverdier målt med et av dotmeterene og rastertoneverdier målt med Spectrolino. Modellens egnethet vurderes på bakgrunn av avvik mellom predikerte og målte rastertoneverdier med Spectrolino. På grunn av stor usikkerhet i de estimerte parameterene, beskriver ikke funksjonene en tilstrekkelig nøyaktig sammenheng mellom rastertoneverdiene. Dette skyldes blant annet den lave repeterbarheten for dotmeterene på avispapir. Faktorer som påvirker repeterbarheten for de ulike målemetodene er vektlagt i rapporten. Dotmetere anbefales ikke for måling av rastertoneverdier i avis.ENGELSK: Is there a relation between halftone measurements with densitometers (converted into tone value with the Murray-Davies-equation) and halftone measurements with dot meters in newspaper print? This is the basis for my thesis. The measuring devices used in this analysis are Spectrolino from GretagMacbeth (spectrophotometer used as a densitometer) and the dot meters CCDot (Centurfax/X-Rite), SpectroPlate (Techkon) and Lithocam (Troika Systems). Repeatability analysis was conducted for all of the measuring devices. The results indicated that Spectrolino was accurate according to industrial standards. All of the dot meters suffered from low repeatability in newspaper print. The measuring devices are separated into three combinations consisting of one dot meter and the densitometer (CCDot-Spectrolino, SpectroPlate-Spectrolino and Lithocam- Spectrolino). These combinations are analyzed separately. Using regression analysis the measurement data are fitted to second order polynomials. The results are given as estimates of the polynomial parameters, i.e. the polynomials give the relation between halftone measurements with one of the dot meters and halftone measurements with Spectrolino. The residuals between predicted and measured halftone values with Spectrolino are used to judge the suitability of the model. Due to the large uncertainty of the estimated parameters, the model do not accurately describe the relation. This is explained by the low repeatability for the dot meters in newspaper print. Factors that cause this low repeatability are emphasized in this report. Dot meters are not recommended for halftone measurements in newspaper print

Topics: rastertoner, verdier, avispapir, tester, trykkprosess, VDP::Food science and technology: 600::Industrial and product design: 640
Year: 2006
OAI identifier: oai:brage.bibsys.no:11250/144086
Provided by: HSN Open Archive
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11250/14... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.