Article thumbnail

Jean-Luc Nancy and politics. Communism and Inoperative community

By Piotr Sadzik

Abstract

Artykuł stara się pokazać, w jaki sposób w pracach francuskiego filozofa Jean-Luca Nancy’ego przebiegają połączenia pomiędzy pojęciem „wspólnoty” a pojęciem „komunizmu”. To drugie posiada dla niego znaczenie przekraczające sferę polityki i powinno być rozumiane jako swego rodzaju kategoria pre-egzystencjalna i quasi-ontologiczna. Bycie-wewspólnocie oznacza dla filozofa bycie-z, które podkreślone zostaje przez łaciński prefiks „com” charakteryzujący tak „communitas”, jak i „komunizm”. „Com” wskazuje na to, że bycie jest przede wszystkim byciem z innym (nie tylko z innymi ludźmi, lecz z wszelkim innym istnieniem, wliczając w to zwierzęta, rośliny itd.). Ponadto, jak powiedział Nancy, „komunizm jest byciem-razem –Mitsein, byciem-z rozumianym jako coś przynależnego do istnienia jednostek, co znaczy, w egzystencjalnym sensie, do ich istoty”. Dlatego też wspólnota Nancy’ego nie przynależy do „logiki mitu” jakoże jest, w pierwszej kolejności, tym, co nazwał on „wspólnotą rozdzieloną”.In this article I would like to show in which way in the works ofFrench philosopher Jean-Luc Nancy there are links between “community” and“communism”. The latter, for him, has a meaning exceeding the domain of politicsand should be understood as a some kind of pre-existential and quasi-onthologicalcategory. Being-in-common means for philosopher being-with which is expressedby Latin prefix “com” characterizing “communitas” and “communism”. “Com”emphasizes that being is first of all being with other (not only with other peoplebut with every other being including in it animals, plants etc). Furthermore, asNancy said: “communism is togetherness – the Mitsein, the being- with, understood as the belonging to existence of the individuals, which means, in the existential meaning, to their essence”. Therefore, Nancy’s community doesn’t belong to “the logic of myth” since is, in the first place, what he called “the inoperative community”

Topics: Jean-Luc Nancy, community, communism, political philosophy, post-structuralism, Jean-Luc Nancy, wspólnota, komunizm, filozofia polityki, poststrukturalizm
Publisher: 'Adam Mickiewicz University Poznan'
Year: 2013
DOI identifier: 10.14746/prt.2013.3.5
OAI identifier: oai:ojs.pressto.amu.edu.pl:article/2944
Provided by: Praktyka Teoretyczna

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.