Article thumbnail

„Garden among the Flames”. The Erotics of Imperium, Ecclesial Bodies, and Queering the Marriage

By Marek Woszczek

Abstract

Artykuł jest próbą dokładniejszego zmapowania queerowo--rewolucyjnego potencjału teologii chrześcijańskiej, mającegopodwójne źródła: historyczno-polityczne (antyimperialnekorzenie chrześcijaństwa w sytuacji kolonialnej, generującepermanentną opozycję wobec imperialnych ideologii „wiecznegoporządku”, cnoty i władzy, a także rozbudowane strategieparodystyczne) oraz religijno-imaginacyjne (teologiaWcielenia i Zmartwychwstania jako rewolucyjne dyskursyzwrócone przeciw całej antycznej tradycji metafizycznej,pracującej wokół „natury” i pozytywnych, determinującychporządków bytu / kosmosu, stabilizujących polityczneporządki imperialne, homonoia). Projekty chrześcijańskieokazały się zarazem „dewiacyjne” i „reapropriacyjne”: kryptopolitycznyradykalizm chrześcijańskiej teologii Wcieleniai Zmartwychwstania wytworzył niesłychane napięcie, któreprawie natychmiast rozładowywane było w ramach naturalizacjiwyższego rzędu, ale napięcie to nie może zostać usuniętebez zniszczenia samych kontrimperialnych i antynaturalistycznychfundamentów tej teologii. Chrześcijańska erotycznaeschatologia „zbawiennych porażek” jako religijno--polityczna utopia nie ma nic wspólnego z „naturalnymporządkiem” oraz wspólnotą republikańskich / imperialnychpodmiotów i ich cnót – dlatego polityczne ciała eklezjalne tociała queerowe, niezdolne do bycia regularnymi organami„doskonałego ciała” jako wiecznego schēma.The article is an attempt to map more closely a queer revolutionarypotential of Christian theology, which has two sources: historico-political (anti--imperial roots of Christianity in a colonial situation, generating a permanentopposition against the imperial ideologies of the „eternal order”, virtue and power,as well as some comprehensive parodistic strategies), and religio-imaginative (theologyof Incarnation and Resurrection as revolutionary discourses set against the wholeancient metaphysical tradition working around the concept of „nature” and thepositive, determining orders of being / universe, which stabilize the political imperialorders, homonoia). The Christian projects turned out to be both „deviant” and„reappriopriative”: crypto-political radicalism of Christian theology of Incarnationand Resurrection has produced an enormous tension being relieved by some naturalizationof a higher order, but that tension cannot be erased without destroyingthe very anti-imperial and anti-naturalistic foundations of the theology. Christianerotic eschatology of the „saving failures” as a religio-political utopia has nothingto do with the „natural order” or community of republican / imperial subjects andtheir virtues, which is why the political, ecclesial bodies are the queer bodies, unableto be regular organs within the „perfect body” as an eternal schēma

Topics: queer theology, imperial ideologies, body, nature, natural law, Incarnation, queer eschatology, theology of failure, teologia queer, ideologie imperialne, ciało, natura, prawo naturalne, Wcielenie, queerowa eschatologia, teologia porażki
Publisher: 'Adam Mickiewicz University Poznan'
Year: 2013
DOI identifier: 10.14746/prt.2013.2.8
OAI identifier: oai:ojs.pressto.amu.edu.pl:article/2925
Provided by: Praktyka Teoretyczna

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.