Article thumbnail

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

By Nuri ÖMÜRBEK and Yasin MERCAN

Abstract

Performans analizi, bir işletmenin kullandığı kaynakları, ürettiği ürünleri ve hizmetleri, elde ettiği sonuçları takip etmesi için düzenli ve sistematik bir şekilde veri toplaması, bunları analiz etmesi ve raporlama süreci olarak tanımlanmaktadır. Uygulayıcılar açısından ise, bir işletme tarafından ya da bir program içinde sürdürülen faaliyetlerin sayısal olarak ifade edilmesi anlamına gelmektedir. Bu çalışmada da T.C. Merkez Bankası tarafından 22 alt sektöre ayrılan imalat sektörü; Cari Oran, Nakit Oranı, Yabancı Kaynaklar Toplamı / Aktifler Toplamı, Stok Devir Hızı, Öz Kaynak Devir Hızı, Net Kar / Öz Kaynak, Faaliyet Karı / Net Satışlar, Net Kar / Net Satışlar ve Satılan Malın Maliyeti / Net Satışlar kriterleri doğrultusunda TOPSIS ve ELECTRE yöntemleri ile finansal açıdan değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda her iki yöntemde de Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı sektörü ilk sırayı almıştır

Topics: İmalat Sektörleri, Finanasal Performans, Topsis, Electre, Sub Manufacturing Sectors, Financial Performance, TOPSIS, ELECTRE, Business, HF5001-6182, Finance, HG1-9999
Publisher: Çankırı Karatekin University
Year: 2014
OAI identifier: oai:doaj.org/article:fbb7b33622304c4a84688dbf869c877c
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/2147-4206 (external link)
  • https://doaj.org/toc/1308-5549 (external link)
  • http://dergipark.gov.tr/ckuiib... (external link)
  • https://doaj.org/article/fbb7b... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.