Article thumbnail

Form Realization of a Word-Formative Meaning of the Noun with the Categorical Meaning of Collectiveness

By Я. П. Ковтун and Y. P. Kovtun

Abstract

У статті розглянуто визначення поняття “словотвірного значення”, висвітлено типи та форми його реалізації. Словотвірне значення займає проміжну позицію між лексичним та граматичним значеннями і належить одночасно до двох планів: вираження та змісту, і тому реалізується через їх взаємодію. Словотвірне значення є класифікуючим та складно-структурним, сприяє виділенню лексико-семантичних груп похідних слів у мові, встановлюється на основі семантичного співвідношення твірних та похідних основ. This article addresses the notion of “word-formative meaning”, types and forms of its realization. Word-formative meaning occupies an intermediate place between lexical and grammatical meaning and belongs at the same time to two plans – an expression and content. That is why it is realized through the interaction of these two plans. Word-formative meaning qualifies, is compound-structured and influences the highlight of the lexico-semantical groups of derivative words in language and is established on the basis of a semantic correlation of formative and derivative basis

Topics: словотвірне значення, граматичне значення, лексичне значення, словотворчий формант, модифікація, транспозиція, мутація, the word-formative meaning, the grammatical meaning, the lexical meaning, the word-formative formant, modification, transposition, mutation
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Year: 2011
OAI identifier: oai:esnuir.eenu.edu.ua:123456789/4148

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles