Article thumbnail

The same old pure spruce stands of the eastern region Artvin diameter and height growth models development

By Nurettin Kadim

Abstract

Meşcere büyüme modeli, ormandaki meşcerenin doğal dinamiklerinin özetidir. Bu model, yeni bireylerin katılması, doğal kuruma ve büyüme gibi bir meşcerenin yapısında ve bileşiminde oluşan değişimleri içermektedir. Değişik orman kuruluşları için düzenlenen hâsılat tabloları büyüme modeli niteliğindedir. Dünyadaki ilk hasılat tablosu, 1787 yılında Almanya'da yayınlanmış ve bunu izleyen yüz yıl içerisinde binlerce hasılat tablosu üretilmiştir. Modern hâsılat tablosu sadece hâsılat değil aynı zamanda meşcere boyunu, ortalama çapını, ağaç sayısını, meşcere göğüs yüzeyini ve şimdiki ve ortalama yıllık hacim artımını içerir. Avrupa'da hâsılat alanında başlayan bu gelişmeler baş döndürücü bir hızla artmaya başlamış, bunun sonucu olarak hâsılat tablolarından sonra büyüme ve hâsılat denklemleri, detaylandırılmış meşcere modelleri, meşcere tabloları, geçiş matrisleri, uzaklıktan bağımsız ve uzaklığa bağımlı tek ağaç modelleri gibi onlarca teknik, yaklaşım ve model geliştirilmiştir. Ormancılık faaliyetlerinde verilen hatalı kararlar ormanlar üzerinde telafisi zor olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Bunların düzeltilmesi 90-100 yıl gibi uzun zaman alabilmekte hatta mümkün dahi olamamaktadır. Bu çalışmada; Artvin Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki Aynı Yaşlı ve Saf Doğu Ladini Meşcereleri için Çap ve Boy Büyüme Modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen model sayesinde meşcere gelişiminin zamana bağlı olarak nasıl şekil aldığı ölçülmüş ve böylelikle karar vericiler için daha etkili kararlar verebilmelerinde, istedikleri bilgilere anında ve güvenilir doğrulukta sahip olabilmede, meşcerelerin gelişimlerini daha iyi izleyebilme fırsatı verilmiştir.A stand growth model is an abstraction of the natural dynamics of a forest stand, and may encompass growth, mortality, and other changes in stand composition and structure. Yield tables developed for various forest types is a growth model. The first yield tables were published in Germany in 1787 and within a hundred years, over a thousand yield tables had been published. Modern yield tables often include not only yield, but also stand height, mean diameter, number of stems, stand basal area and current and mean annual volume increments. As a result of these developments of yield in Europe, a lot of techniques, approaches and models such as growth and yield equations, more detailed stand models, stand tables, transition matrices, and distance-independent and distance-dependent single tree models were developed after normal yield tables. Forestry activities in the forests of the wrong decisions on the compensation of the negative effects difficult. They can get the correct time even as long as 90-100 years of being even possible. In this study, within the boundaries of the Artvin Regional Directorate of Forestry and the same old Diameter and Height Growth Model for Pure Stands spruce has been developed. The model of stand development through time, depending on how the measured shape, and thus more effective for decision-makers may make decisions, they want to be able to have accurate and reliable information instantly, development stands a better given the opportunity to watch

Topics: Meşcere Çap ve Boy Büyüme Modeli, Artvin, Doğu Ladini, Stand Diameter and Height Growth Model, Oriental Spruce
Publisher: 'Artvin Coruh Universitesi Orman Fakultesi Dergisi'
Year: 2011
OAI identifier: oai:openaccess.artvin.edu.tr:11494/104
Provided by: DSpace@ArtvinCoruh
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://tez.yok.gov.tr (external link)
  • https://hdl.handle.net/11494/1... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles