oaioai:DiVA.org:hig-25908

Kvalitetskontroll av en 3D-modells ärdvda georeferering : Med hjälp av crowdsourcing för insamling av data

Abstract

Städer och infrastruktur är i ständig utveckling och arbetet att uppdatera befintlig och äldre data blir ett mödosamt och dyrt arbete. Lantmäteriet undersöker möjligheter att effektivisera samhällsprocessen med hjälp av 3D-data. Det är framförallt en lösning på en mer effektiv detaljplanering och byggprocess som önskas. Vi föreslår en metod där en äldre georeferering hos en 3D-modell utnyttjas för att uppdatera modellen med nytt objekt. Detta betyder att georefereringen ärvs från det äldre objektet. Syftet med studien är att utföra tester och avgöra om lägesosäkerhet som Lantmäteriet ställer som krav vid utförande av detaljmätning ka nuppnås. Kommer det nya objektet att ärva den äldre georefereringen, och vilken avvikelse går det att uppnå i relation mellan nytt objekt och äldre modell? Det nya objektet fotograferas med olika kameror för att simulera en imaginär men realistisk situation, där bilder har samlats in genom crowdsourcing och microtasks. En modell skapades över hus 45 Högskolan Gävle med hjälp av äldre bilder som fotograferats med en UAS. Fotograferingen skedde på 70 m flyghöjd, där även snedbilder har tagits med en lägre flyghöjd runt byggnaden. I programmet Agisoft PhotoScan användes bilderna för att skapa 3D-punktmoln och 3D-bildmodeller. Studien visar att nya objekt kan ärva georeferering från en äldre modell. Ett snitt från båda hörnen visar ett resultat över testmätningar visar en sammanlagd avvikelse i plan på 0,051 m och 0,041 m i höjd. Lantmäteriet ställer krav för detaljmätning med fyra standardnivåer. Där standardnivå 2 har som krav att en lägesosäkerhet på som mest 0,1 m ska kunna garanteras, en nivå som används för kommunaldetaljplanering och vid detaljplanering av tätort. Två olika tekniker används för att utföra mätningar, direkt i 3D-bildsmodell och direkt i 3D-punktmoln, mätningarna utförs även i 2D och i 3D. Det stora problemet med metoden är arbetstiden är väldigt stor, och att Agisoft PhotoScan har begränsningar och direkta problem när det ska användas för att utföra mätningar i en 3D-bildmodell

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:hig-25908Last time updated on 3/28/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.