Article thumbnail

Dongen Plangebied Laagstraat 30: Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) V-17.0257

By M.J. van Putten

Abstract

In opdracht van Mureau Advies heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek en verkennend inventariserend veldonderzoek uitgevoerd inIn opdracht van Mureau Advies heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek en verkennend inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied Laagstraat 30 te Dongen. Aanleiding voor het onderzoek is het plan om de bestaande bebouwing (boerenerf met schuren) deels te slopen en een tweetal nieuwe woningen te realiseren. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. In dat kader dient archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Op basis van het bureauonderzoek wordt aan het grootste deel van het plangebied, in tegenstelling tot de gemeentelijke verwachtingskaart, een middelhoge verwachting toegekend op het aantreffen van vindplaatsen. Dit vanwege het vermoeden dat het plangebied grotendeels is ontgrond. Gezien de ouderdom van de dekzandafzettingen kunnen hier archeologische resten vanaf het laat-paleolithicum aanwezig zijn tot aan de ontwikkeling van veen in dit gebied, waarschijnlijk ten tijde van de late bronstijd. Voor een deel van het huidige erf geldt wel een hoge verwachting op het aantreffen van sporen uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd. Dit vanwege de aanwezigheid van bebouwing alhier op kaartmateriaal uit het begin van de 19de eeuw. Voor de locatie van twee van de huidige schuren geldt een lage verwachting. Dit vanwege de onderkeldering van beide schuren (gierkelders). Uit het verkennende booronderzoek blijkt dat de geomorfologische en geologische situatie ter plekke een dergelijke hoge verwachting onderbouwt. De bodemkundige situatie onderbouwt een dergelijke verwachting echter niet. Het vermoeden dat het plangebied grotendeels is ontgrond is middels de verkennende boringen bevestigd. Het blijkt dat circa 60 cm van het dekzand is afgegraven. Hiermee is de kans op de aanwezigheid van een intacte vindplaats zeer gering. De archeologische verwachting is derhalve op basis van het veldonderzoek voor nagenoeg het gehele plangebied naar beneden toe bijgesteld naar een lage verwachting. Indien binnen het gedeelte van het plangebied met een lage verwachting bodemverstorende activiteiten zullen plaatsvinden, is vervolgonderzoek niet noodzakelijk. De hoge verwachting op het voorkomen van sporen uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd ter plaatse van de voormalige 19de-eeuwse bebouwing dient op basis van het booronderzoek gehandhaafd te blijven. Ondanks dat de bodem hier is verstoord als gevolg van de sloopwerkzaamheden van de oude bebouwing, kan op basis van onderhavig onderzoek niet worden uitgesloten dat zich ter plaatse nog (funderings)resten in de ondergrond bevinden. Dit houdt in dat indien binnen het gebied met een hoge verwachting bodemverstorende activiteiten worden uitgevoerd, eerst archeologisch vervolgonderzoek dient te worden uitgevoerd. Het vervolgonderzoek dient te worden uitgevoerd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. het plangebied Laagstraat 30 te Dongen. Aanleiding voor het onderzoek is het plan om de bestaande bebouwing (boerenerf met schuren) deels te slopen en een tweetal nieuwe woningen te realiseren. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. In dat kader dient archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Op basis van het bureauonderzoek wordt aan het grootste deel van het plangebied, in tegenstelling tot de gemeentelijke verwachtingskaart, een middelhoge verwachting toegekend op het aantreffen van vindplaatsen. Dit vanwege het vermoeden dat het plangebied grotendeels is ontgrond. Gezien de ouderdom van de dekzandafzettingen kunnen hier archeologische resten vanaf het laat-paleolithicum aanwezig zijn tot aan de ontwikkeling van veen in dit gebied, waarschijnlijk ten tijde van de late bronstijd. Voor een deel van het huidige erf geldt wel een hoge verwachting op het aantreffen van sporen uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd. Dit vanwege de aanwezigheid van bebouwing alhier op kaartmateriaal uit het begin van de 19de eeuw. Voor de locatie van twee van de huidige schuren geldt een lage verwachting. Dit vanwege de onderkeldering van beide schuren (gierkelders). Uit het verkennende booronderzoek blijkt dat de geomorfologische en geologische situatie ter plekke een dergelijke hoge verwachting onderbouwt. De bodemkundige situatie onderbouwt een dergelijke verwachting echter niet. Het vermoeden dat het plangebied grotendeels is ontgrond is middels de verkennende boringen bevestigd. Het blijkt dat circa 60 cm van het dekzand is afgegraven. Hiermee is de kans op de aanwezigheid van een intacte vindplaats zeer gering. De archeologische verwachting is derhalve op basis van het veldonderzoek voor nagenoeg het gehele plangebied naar beneden toe bijgesteld naar een lage verwachting. Indien binnen het gedeelte van het plangebied met een lage verwachting bodemverstorende activiteiten zullen plaatsvinden, is vervolgonderzoek niet noodzakelijk. De hoge verwachting op het voorkomen van sporen uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd ter plaatse van de voormalige 19de-eeuwse bebouwing dient op basis van het booronderzoek gehandhaafd te blijven. Ondanks dat de bodem hier is verstoord als gevolg van de sloopwerkzaamheden van de oude bebouwing, kan op basis van onderhavig onderzoek niet worden uitgesloten dat zich ter plaatse nog (funderings)resten in de ondergrond bevinden. Dit houdt in dat indien binnen het gebied met een hoge verwachting bodemverstorende activiteiten worden uitgevoerd, eerst archeologisch vervolgonderzoek dient te worden uitgevoerd. Het vervolgonderzoek dient te worden uitgevoerd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek

Publisher: BAAC bv
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://datacite.org/schema/ker... (external link)
  • http://easy.dans.knaw.nl/oai (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.