Article thumbnail

Педагогіка музики в історичній перспективі

By Мірослав Грусєвіч and Miroslav Hrusievich

Abstract

Педагогіка музики як самостійна наука знаходиться в стадії кристалізації, спроб дефініціювання методологічних основ і дій, що призводять до офіційного її визнання як повноправної субдисципліни педагогічних наук. Зауважимо, що сама галузь і рефлексія щодо учіння й навчання музики згромадили значний доробок. Стаття є спробою оглянути кілька істотних для сьогодення проблем в історичній перспективі. Між іншими звернемося до проблеми співвідношення поміж професійною та загальною музичною освітою, залежності між розвитком педагогічної думки і практикою навчання музики. На маргінесі цього питання спробуємо визначитись, чим є і в чому проявляється розвиток музичної освіти та яким є її сучасний стан. Замислимося над інноваціями в музичній освіті як гарантії її відповідності й розглянемо, наскільки сучасні дискусії щодо змісту музичної підготовки виникають з актуальних суспільно-культурних перемін, а наскільки мають понадчасовий вимір. Базовий умовивід призводить до висновку, що по суті істотні для музичної освіти проблеми здавна знаходяться в центрі уваги. Наголосимо, що розвиток освітньої думки та практики, безсумнівно, носить спіральний характер, тому ми постійно згадуємо розв’язання, що колись уже функціонували, пристосовуємо їх до сучасності, розвиваємо й переробляємо думки наших попередників, повертаємося до питань, уже поставлених раніше, аби спробувати відповісти на них по-новому.The article is devoted to the problems of pedagogy of music. Pedagogy of music as an independent science is under crystallization attempts definitium of methodological bases and actions that lead to official recognition as fullfledged subdiscipline of Pedagogical Sciences. The author of the article notes that the industry and reflection on learning and teaching music have significant improvements. This paper is an attempt to examine some essential for today’s problems in historical perspective. Among others the author turns to the problem of the relation between vocational and general music education, the relationship between the development of educational thought and practice of teaching music. On the margins of this issue the author tries to determine what is and what is seen the development of music education and what is its current status. The innovations in music education as a guarantee of its suitability are considered in the article. The author examines how contemporary debates about the content of musical training occur on the current social and cultural changes, and how are dimension over time. The basic reasoning leads to the conclusion that in fact essential for music education issues have long been in the spotlight. We emphasize that the development of educational thought and practice, of course, is spiral in nature, so we are constantly reminded solution that has ever operated, adapting them to the present, developing and processing the thoughts of our predecessors, we return to the issues already raised earlier to try answer them in new ways

Topics: музична педагогіка, традиції та сучасність, професійна й загальна музична підготовка, теорія та практика музичної освіти, music education, tradition and modernity, professional and general music education, theory and practice of music education
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Year: 2013
OAI identifier: oai:repository.sspu.sumy.ua:123456789/4229

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.