Article thumbnail

Critical thinking as a resource

By Bo Edvardsson

Abstract

Syftet med rapporten är att studera begreppet kritiskt tänkande och dess betingelser samt att något bidra till att stärka kritiskt tänkande som resurs. Ansatsen är teoretisk och explorativ. Försök görs att avgränsa, precisera och ange kärnan hos kritiskt tänkande. Begreppet verkar rymma ett centralt moment av "utmaning" mot något. Marcuses tes om att kritiskt tänkande blivit mindre accepterat i det avancerade industrisamhället ifrågasätts - bilden är mer komplex. Inom varje organisation finns tolerans- respektive tabuområden för kritiskt tänkande. För enskilda människor har kritiskt tänkande överlevnadsvärde, men samtidigt verkar finnas en fruktan i samhället för kritiskt tänkande. Ett stort antal kritiska traditioner finns i samhället och vissa dimensioner i dessa kan urskiljas, t.ex. värdebasens bredd. Kritiskt tänkande och kritik kan betraktas ur ett processperspektiv med sex steg: kritikbetingelser, kritikskapande, kritikförmedling alternativt kritiskt handlande, kritikhantering, kritikeffekter och återverkan av effekterna på de föregående stegen. Inom kritikhanteringen kan olika slag av kritikavvärjande strategier urskiljas, t.ex. undvikande, avledande, avvisande, motangrepp. Några utdrag ur olika kritiska texter återges och kommenteras. I samtliga fall finns en motsättning och ett ställningstagande för den ena sidan samt en kritisk begreppsapparat. Det exemplifierade kritiska tänkandet verkar vara underkastat ett slags selektivitetens grundvillkor. Utgående från begreppen makt och intresse samt från allmänna erfarenheter formuleras en stödja-kväva-teori för kritiskt tänkande. Intressenter söker stödja respektive kväva kritiskt tänkande utifrån sina intressen och sin makt. Utifrån exempel konstateras att förekommande definitioner av kritiskt tänkande på olika sätt görs disciplinerande, dvs. de uppmuntrar inte till kritiskt tänkande utanför vissa givna ramar. Definititionerna har ofta karaktären av "matningsdefinitioner", dvs. ställningstagande förutsätts ske till givna påståenden som man blir "matad" med, och bortser från behovet av att ställa kritiska frågor. Utifrån en bristanalys konstateras ett behov av mer utvecklat kritiskt tänkande i socialt arbete. Sådant skulle dock förskjuta existerande maktbalanser inom organisationerna. Enligt stödja-kväva-teorin för kritiskt tänkande så kan kritiskt tänkande utvecklas inom socialt arbete i den utsträckning som starka intressenter tolkar situationen så att det ligger i deras intresse.The concept of critical thinking and critical thinking processes are examined and discussed. A support-suppress-theory of critical thinking is formulated and discussed

Topics: critical thinking, resource, definition, critical processes, support-supress-theory, power-interest-field, social work, cognitive psychology, cognition, kritiskt tänkande, definition, resurs, kritiska processer, stödja-kväva-teorin, socialtjänst, barnavårdsutredning, LVU, BBIC, utredning, utredningsmetodik, tankefel, felkällor, socialt arbete, kognitiv psykologi, tänkande, Psychology (excluding Applied Psychology), Psykologi (exklusive tillämpad psykologi), Social Work, Socialt arbete, Philosophy, Filosofi
Publisher: Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete
Year: 1989
OAI identifier: oai:DiVA.org:oru-8872
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.