Article thumbnail

Nyetablering i den offentliga sjukvården : hinder på två nivåer

By Anders Haglund and Jukka Pekkanen

Abstract

Irradia AB tillverkar och säljer terapeutiska, kirurgiska och kosmetiska lasrar. Företaget har hittills inte lyckats skapa utbyte med den offentliga sjukvårdsmarknaden. Syftet med undersökningen var därför att analysera och utvärdera hinder för Irradia AB:s introduktion på den offentliga svenska sjukvårdsmarknaden. Fokus lades på de terapeutiska lasrarna. På grund av undersökningsområdets natur gjordes en separation av mega- och marknadsnivå. På meganivån undersöktes ett expertnätverk, som skall acceptera nya medicinsktekniska produkter inom sitt verksamhetsområde, och på marknadsnivån undersöktes Irradia AB och den offentliga sjukvårdsmarknaden. Författarna valde fallstudien som metod. För att samla in primärdata ansåg författarna att intervjuer var den mest relevanta metoden. På marknadsnivån intervjuades Lars Hode, VD för Irradia AB, och Jan Svenonius, tidigare upphandlingschef på Huddinge sjukhus och Mikael Wickström, upphandlingschef, Karolinska Universitetssjukhuset. På meganivån fick Audio Laser-Kliniken representera Irradia, då företagets produkter används till behandling av hörselsjukdomar på kliniken. Med hjälp av ett anvisningsurval lyckades författarna snabbt identifiera och intervjua respondenter som varit kritiska till behandlingsformen som tillämpas på kliniken. Analysen på meganivån genomfördes utifrån nätverksteorin, teorin om idésystem och socialpsykologi. I analysen på marknadsnivån tillämpades konkurrensstrategier, involveringsteorin, faktorer som påverkar köpbeslut och nätverksteorin. Resultatet visar att Irradia möter hinder på marknadsnivån, framför allt när det gäller relationers betydelse i upphandlingsprocessen. Irradia AB har goda förutsättningar för att bemästra de flesta hindren, men relativt lite nätverkande har varit svagheten i den strategi som tillämpats hittills. Resultatet på meganivån visar att aktörerna anser att Mikael Bäckmans verksamhet på Audio Laser-Kliniken inte svarar mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Därmed har experterna kunnat förklara laserbehandling av hörselsjukdomar som illegitim. Undersökningen visar dock att andra behandlingsmetoder på hörselområdet inte möter samma krav utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Resultatet visar framför allt att liten tilltro till produkterna i expertnätverket sänker möjligheten till utbyte med den offentliga sjukvården. Frågeställningen hade fokus på faktorer som är viktiga för nyetablerare på sjukvårdsmarknaden. Slutsatserna är att differentiering kan vara en lämplig strategi för företag med små resurser, och att utbildning som mervärde kan vara lämpligt om produkterna är komplexa. Nyetablerare bör satsa på löpande bearbetning av aktörer både på mega- och marknadsnivå. Undersökningen tyder dock på att bearbetningen på meganivå bör ske i första hand, för att nyetablerare skall kunna sälja nya produkter på den offentliga sjukvårdsmarknaden.Irradia AB is a manufacturer and seller of medical, surgical and cosmetical laser instruments. So far the company has failed in establishing exchange with the public health services in Sweden. The purpose of this studie was to analyse and evaluate obstacles in the way of Irradias introduction on the public health service market. The medical lasers were chosen as the primary products to study. Due to the nature of the area of investigation, mega level marketing was separated from the market level. On the mega level, new and complex medical products must be approved by experts. On the market level, a comparison was made between Irradia and the public health service market. The case study was chosen as a main method. Qualitative primary data was collected by interviewing. On the market level, interviews were conducted with Lars Hode, managing director of Irradia AB, Jan Svenonius, former director of purchasing at Huddinge Sjukhus and Mikael Wickström, director of purchasing at Karolinska Sjukhuset. On the mega-level, Audio Laser-Kliniken was chosen to represent Irradia, since their medical lasers are used for treatment of hearing disorders at the clinic. By using directive selection, the authors could quickly identify and interview persons who are negative when it comes to laser treatment of hearing disorders. Competitive strategies, the involvement theory, network theory and factors influencing buyer behavior were applied in the market level analysis. The mega level analysis is based on the network theory, the theory of dominant ideas and social psychology. Results of the market level analysis show that relations are of great importance in public health service purchasing processes. Irradia meets most of the basic conditions that are required for establishing exchange with the public health service market, but a relatively low degree of networking has been a flaw in the strategy that Irradia has had so far. Results of the mega level analysis show that the laser treatment of hearing disorders at Audio Laser-Kliniken does not comply with the requirements for an evidence-based medicine, according to the interviewees. Therefore laser treatment of hearing disorders has been announced illegitimate by the experts. The results also show that other treatment forms of hearing disorders can be difficult to evaluate regarding to the requirements of an evidence-based medicine. The results show, above all, that any possible distrust to the products among experts will have a negative impact on the possibility to establish exchange with the public health service market. The question at issue focused on factors that are of importance for companies trying to establish exchange with the public health service market. Conclusions of the study show that differentiation can be a suitable strategy for establishers with new products, and that customer academies can be a relevant way to reduce risks if the products are complex. New companies should try to create relations on both the mega level and market level. The study shows that relations with experts on the mega level are critical for companies trying to sell new products to the public health service market

Topics: Business studies, Medicine, Business studies, Företagsekonomi, Medicin, Företagsekonomi, Business studies, Företagsekonomi, Dermatology and venerology,clinical genetics, internal medicine, Dermatologi och venerologi, klinisk genetik, invärtesmedicin
Publisher: Huddinge : Institutionen för ekonomi och företagande
Year: 2005
OAI identifier: oai:DiVA.org:sh-196
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.