Article thumbnail

Avskaffandet av revisionsplikten : Vilka faktorer påverkar vid valet av att avskaffa revision eller behålla revision?

By Ismet Sutcu

Abstract

År 2010 infördes en ny lag där de små aktiebolagen inte längre behöver använda sig av revision. Aktiebolagen kan avskaffa revision då verksamheten inte får överstiga två av dessa tre gränsvärden; 1 - 3 anställda Under 1,5 miljoner kronor i balansomslutning Under 3 miljoner i nettoomsättning Syftet med studien är att noga undersöka vilka faktorer som är avgörande när små aktiebolag väljer att avskaffa eller behålla revision samt att försöka se tydliga mönster och motiv av vilka faktorer samt omständigheter som varit avgörande vid bolags beslut rörande fri revision. Tio bolag som valt att behålla revision och tio bolag som valt att avskaffa revision har intervjuats, tillsammans med tre revisionsbyråer. Jag har endast använt mig av primärdata. Mina primärdata är de kvalitativa intervjuerna med bolagsägarna och revisionsbyråerna. För att besvara mitt syfte och problemformulering har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod. Med hjälp av bolagsägarnas intervjusvar ger jag klarhet för vilka faktorer som främst påverkar bolagsägarnas beslut kring fri revision. I den empiriska delen redogör jag för och sammanställer respondenternas intervjusvar. Två tabeller kommer även att vara tillgängliga så att det på ett tydligt sätt framgår hur aktiebolagen resonerar och argumenterar kring deras val att antingen avskaffa eller behålla revision. Min empiri är underlaget för analysdelen där jag utför återkopplingar till mina teoretiska referensramar och den tidigare forskningen. Undersökningens slutsats kommer att belysa studiens resultat och vad jag har kommit fram till utifrån de källor, metod och teorier jag använt mig av. Lagändringen om fri revision ger aktiebolagen möjligheten att kunna arbeta självständigt beträffande revision. Det kan bli komplicerat om man inte är sakkunnig inom redovisningsområdet, då bolagsägare och bolagsägarna inte har kompetenser, kvalifikationer och kunskaper för att kunna sköta bokföringen själva. Detta är en av de stora orsakerna till att många av de aktiebolag som jag har intervjuat väljer att behålla revision. Bland de aktiebolag som valt att avskaffa revision, använder de sig mer av redovisningskonsulter idag för att tillförsäkra en viss säkerhet och trygghet över att felaktigheter inte begås under den finansiella bokföringen

Publisher: Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper
Year: 2014
OAI identifier: oai:DiVA.org:sh-26445
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.