Article thumbnail

Daptomisin ve Bazı Antibiyotiklerin Kan ve Yara Kültürlerinden İzole Edilen Stafilokok Suşlarına Karşı In Vitro Etkinliğinin Araştırılması

By Mustafa Güzel and Doğan Akdoğan

Abstract

Amaç: Bir 13-üyeli aminoasit siklik lipopeptit olan daptomisin özellikle Gram-pozitif bakterilerin tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş olan yeni bir antibiyotiktir. Bu çalışmada kan ve yara kültürlerinden izole edilen stafilokok suşlarının daptomisine duyarlılığını ve diğer bazı antibiyotiklere direnç oranlarını belirlemek amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada çeşitli servis ve polikliniklerden gönderilen otuz metisiline dirençli (methicillin-resistant) S. aureus (MRSA), yetmiş metisiline duyarlı (methicillin-susceptible) S. aureus (MSSA), elli metisiline dirençli koagülaz negatif stafilokok (MRKNS) ve elli metisiline duyarlı koagülaz negatif stafilokok (MSKNS) suşunun daptomisin minimal inhibitör konsantrasyonu (MİK), antibiyotik gradient test yöntemiyle araştırılmış ve diğer bazı antibiyotik duyarlılıkları değerlendirilmiştir.Bulgular: Daptomisin, vankomisin ve linezolide tüm suşların duyarlı olduğu tespit edilmiştir.MRSA, MSSA ve MSKNS suşları için daptomisin MİK50/MİK90 değerleri 0,064/0,094 μg/ml, MRKNS suşları için ise MİK50/ MİK90 değerleri 0,094/0,25 μg/ml olarak bulunmuştur. Tartışma ve Sonuç: Daptomisin MİK değerlerinin uygulanabilir değerlerde saptanmış olması,kliniklerde glikopeptitlere ve linezolide alternatif olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir. Uygun kullanımının sağlanması ile de direnç gelişiminin önlenmesi sağlanabilecektir

Topics: daptomisin, duyarlılık, linezolid, Staphylococcus aureus, daptomycin, susceptibility, linezolid, Staphylococcus aureus, Medicine, R, Medicine (General), R5-920, Internal medicine, RC31-1245
Publisher: Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı (Life Health and Social Services Foundation)
Year: 2016
DOI identifier: 10.21673/anadoluklin.254215
OAI identifier: oai:doaj.org/article:0ad41f7b8e52499abc4a5c150ac3d4aa
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/2458-8849 (external link)
  • https://doaj.org/toc/2149-5254 (external link)
  • http://dergipark.gov.tr/anadol... (external link)
  • https://doaj.org/article/0ad41... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.