Article thumbnail

The synthesis and fluorescence behaviour of the selected O-B-N heterocycles with coumarine moiety

By Hana Doušová

Abstract

Bylo připraveno devět různých oxazaborinů s BF2 a BPh2 fragmentem. Tyto sloučeniny byly následně podrobeny Knoevenagelově kondenzaci s N,N-dimethylaminobenzaldehydem. Úspěchu bylo dosaženo pouze u derivátů benzoylacetonu. U připravených oxazaborinů a konečných produktů kondenzace byly předběžně prostudovány fluorescenční vlastnosti.Nine different oxazaborines with BF2 and BPh2 fragment were prepared. Consequently they were treated with N,N dimethylaminobenzaldehyde by Knoevenagel condensation. Only the reactions of the benzoylacetone derivatives were successfull. Fluorescent properties of the prepared oxazaborines and the products of the condensation were preliminary investigated.Ústav organické chemie a technologieBc. Hana Doušová přednesla cca 15 minutovou prezentaci její diplomové práci s názvem: Syntéza s fluoresceční chování vybraných O-B-N heterocyklů s kumarinovým motivem. Následně byly přečteny posudky školitele a oponenta diplomové práce. Diplomantka odpověděla na dotazy oponenta, uvedené v posudku. Diskuze k diplomové práci: doc. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D.: Komentujte měření fluorescencí v pevné fázi, které popisujete v diplomové práci. Prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.: Měření fluorescence probíhalo v kapalné fázi, nebo v roztoku? Vysvětlete přítomnost piperidinu při syntéze 6- a 7-aminokumarinu? Prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc.: Popište odstranění ethylacetoacetátu při syntéze enaminoamidu a enaminoesteru z reakční směsi? Purifikace produktů. Prof. Ing. František Liška, CSc.: Jakým způsobem se zapisuje Bor vs. Bór. Kde v zadání je zapsáno chybně

Topics: Heterocykly bóru, kumarinové deriváty, fluorescence, enaminony, Knoevenagelova kondenzace, Boron heterocycles, coumarin derivatives, fluorescence, enaminones, Knoevenagel condensation
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2013
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/52477
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/52... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.