Article thumbnail

Use of multicriteria decision methods in the EIA process

By Aleš Klimpl

Abstract

Tato diplomová práce vymezuje systémový přístup k problematice hodnocení vlivu záměru na životní prostředí a seznamuje s možností využití multikriteriálního rozhodování v tomto procesu. V úvodu práce jsou objasněny jednotlivé složky a základní termíny posuzování vlivu záměru na životní prostředí a multikriteriálního rozhodování. V rámci návrhu využití metod vícekriteriálního rozhodování byl rozhodovací proces aplikován na výběr nejpřijatelnějšího obnovitelného zdroje elektrické energie z hlediska jejich vlivu na životní prostředí.This thesis defines a systematic approach to the issue of impact assessment project on the environment and introduces the possibility of using multi-criteria decision making in this process. In the introduction, the thesis explains the components and basic terms impact assessment project on the environment and multi-criteria decision making. Within the design and use of methods of multi-criteria decision-making process was applied to the selection the best renewable source of electricity in terms of impact on the environment.Ústav systémového inženýrství a informatikyStudent představil svou diplomovou práci, v níž se zabýval problematikou vícekriteriálního rozhodování v procesu EIA. Student ukázal proces tvorby Saatyho matice a proces hodnocení kritérií. Ukázal vlastní postup, porovnání výsledků víceúrovňových AHP a posouzení dopadů na životní prostředí. Dále pokračoval odpovídáním na otázky členů komise. Doplňující otázky: Objasněte důvod obousměrných šipek v modelu průběhu EIA. Jaké kroky jsou v modelu EIA, resp. co znázorňují jednotlivé prvky modelu

Topics: hodnocení vlivu záměru na životní prostředí, EIA, multikriteriální rozhodování, AHP, environment impact assessment, EIA, multi-criteria decision making, AHP
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2012
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/46379
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/46... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.