Article thumbnail

Methods for determination of motor oil pollution

By Martin Laifr

Abstract

Bakalářská práce se zabývá zpracováním současných poznatků o vlastnostech motorových olejů, o jejich klasifikaci a zejména pak o experimentálních metodách, použitých ke zjišťování znečištění motorových olejů. Základní analýzy motorových olejů provedené v depu kolejových vozidel v České Třebové byly doplněny o náročnější instrumentální analýzy. Na jejich základě bylo provedeno hodnocení a doporučení pro uživatele. Cílem práce je rovněž návrh metodiky stanovení znečištění motorových olejů bez použití laboratorní techniky.This bachelor thesis deals with the processing of current knowledge about the properties of motor oils, their classification and especially the experimental methods used to detect contamination of motor oil. Basic analysis of motor oils made in the paddock of the rail vehicles in the Česká Třebová were supplemented by demanding instrumental analysis. On the basis of these analysis was made an evaluation and recommendations for users. The aim is also to propose methodology for detection of pollution of motor oils without using laboratory techniques.Katedra dopravních prostředků a diagnostikyPrezentace bakalářské práce byla založena na experimentálním měření vzorků olejů, které příslušně komentoval na grafech. Student prokázal vysvětlením všech výsledků měření orientaci v problematice a uvedl závěry a doporučení budoucího využití metody. Student zmínil, že na základě vytvoření metodiky odběrů a analýzy olejů, budou probíhat další odběry příslušnými organizacemi. Doplňující otázku zodpověděl správně a v diskuzi prokázal širší znalosti

Topics: motorové oleje, znečištění olejů, tribotechnické diagnostiky, opotřebení motorových olejů, infračervená spektrometrie, částicové analýzy, motor oils, oil pollution, tribotechnical diagnosis, degradation of engine oils, infrared spectrometry, particle analysis
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2012
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/42364
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/42... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.