Article thumbnail

Software support for restaurants

By Emil Řezanina

Abstract

Tato práce se zabývá rozdělením databázových systémů. Věnuje se relační, objektové, relačně objektové a deduktivní databázi. Jednotlivé databáze jsou popsány a jsou vystiženy jejich hlavní výhody a nevýhody. Další část je zaměřena na nástroje pro tvorbu softwaru a jejich napojení na databáze. Jsou zde zmíněny Visual Studio a Netbeans. Zbytek práce je věnován softwaru pro podporu restauračního systému, jeho jednotlivým částem a vývoji.This work deals with the distribution of database systems. It is about a relational, object, object-relational and deductive databases. Individual databases are described and are capturing their main advantages and disadvantages. Next part is focused on software tools for creating and connecting them to the database. Visual Studio and Netbeans are mentioned here. The rest of the work is dedicated to software supporting the restaurant system, its individual parts and development.Katedra informačních technologiíVedoucí hodnotil v posudku práci jako výbornou. Práce má velice slušnou logickou i stylistickou úroveň. Aplikace má potenciál praktického využití. Odpovědi na otázky ze státnicových předmětů odpovídají celkovému hodnocení dobře.Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: Databáze, relační databáze, objektové databáze, relačně objektové databáze, deduktivní databáze, restaurační software, Database, relational database, object database, object-relational database, deductive database, restaurant software
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2011
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/36814
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/36... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.