Article thumbnail

Conception of man by Nietzsche

By Zdeněk Ullrich

Abstract

Bakalářská práce je zaměřena na základní myšlenky Nietzscheho filosofie. Ukazuje ho nejenom jako bořitele hodnot tehdejší společnosti, ale i jako tvůrce hodnot, který poukazoval na stále plně nerozvinuté lidské možnosti. Ty Nietzsche spatřoval v sebepřekonávání, odpovědnosti vůči sobě sama a odvaze bojovat sám se sebou. Práce zdůrazňuje nejen identifikaci těchto hodnot, ale i jejich nadčasovost, aktuálnost pro současnou společnost a možné využití při výchově. Práce je rozdělena do pěti částí, ve kterých se zaměřuje na vysvětlení konkrétních Nietzscheho pojmů a snaží se ukázat jejich vzájemnou provázanost. V první kapitole se zabývá kritikou metafyziky a problematikou pojetí ideálů postavených mimo známou realitu a jejich obecně přijímané přeceňování. V druhé kapitole jde o Nietzscheho kritiku křesťanství a morálky, kterou spatřoval v tehdejší křesťanstvím ovlivněné společnosti. Ve třetí kapitole se zaměřuje na otázky okolo přehodnocení společenských hodnot a možnostmi jejího dalšího směřování. Čtvrtá kapitola se zaobírá převážně Nietzscheho Zarathustrou a myšlenkami, které se snažil prostřednictvím této knihy sdělit. V páté kapitole se soustředí na vůli k moci a ideu nadčlověka jakožto cíle, kterého se má lidstvo snažit dosáhnout.Bachelor work is focused on the basic ideas of Nietzsche's philosophy. It shows him not only as destroy of values then the company but also as a creator of values, which pointed to continued full undeveloped human capabilities. They Nietzsche saw in overcoming ourselves, responsibility to self-image and the courage to fight himself. The work not only highlights the identification of these values, but also their timelessness, updated for contemporary society and potential use in education. The work is divided into five parts, which focuses on explaining the specific terms of Nietzsche and tries to show their interdependence. The first chapter deals with the critique of metaphysics and the issue of the concept of ideals constructed outside known reality and their generally accepted revaluation. In the second chapter on Nietzsche's critique of Christianity and morality, which saw at that Christianity influenced society. In the third chapter focuses on issues around the review of social values and possibilities of its further direction. The fourth chapter deals mainly Nietzsche's Zarathustra and ideas that are trying to communicate through this book. In the fifth chapter focuses on the will to power and the idea of superman as an objective which is to try to achieve humanity.Katedra religionistiky a filosofieDokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: Friedrich Nietzsche, Zarathustra, filosofie, metafyzika, moc, morálka, hodnoty, myšlenky, nadčlověk, philosophy, metaphysics, Power, morale, values, thoughts, Superman
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2009
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/34581
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/34... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.