Зміни функціонального стану печінки при її експериментальному травматичному пошкодженні залежно від виду шовного матеріалу

Abstract

У статті приводяться результати експериментального дослідження впливу травми печінки та застосованого шовного матеріалу на функціональний стан печінки. Показано, що травма печінки викликає в ранні терміни експерименту суттєві порушення її функціонального стану, підвищення у плазмі крові активності амінотрансфераз, особливо АлАТ і вмісту сечовини та середніх молекул. Із застосованих шовних матеріалів найкращим виявився шов рани печінки з використанням вікрилу.Кафедра хірургії та урологі

Similar works