Article thumbnail

Types of civil procedure

By Monika Beroušková

Abstract

The attempt of this diploma thesis is to introduce the reader various types of civil procedure. The civil procedure is one of the types of justice besides criminal, administrative and institutional justice. The civil procedure represents the united process, which is internally differentiated. This differentiation is the result of historical development, when the original function of the civil procedure access additional features. The purpose of the civil procedure is not only to provide protection to endangered rights. Another function is to protect the rights against threat. Finally, there is the function of execution and reinsurance. The purpose of this thesis is to provide a comprehensive overview of the various types of civil procedure, their characteristics, common features and differences. The content of this thesis are various types of civil procedure and it is divided into three parts. The first part deals with the civil procedure in general and it's history. The second part, as the main part of the diploma thesis, focuses on characteristics of each types of civil procedure. First there is described civil trial proceedings, which is divided into contentious and non-contentious proceedings. The purpose of civil trial proceedings is to protect the violated or threatened rights or regulation...Diplomová práce má za cíl seznámit čtenáře s jednotlivými druhy civilního procesu. Civilní proces je spolu s trestním, správním a ústavním řízením jedním ze čtyř druhů soudnictví. Jedná se navenek o jednotné řízení, které je však vnitřně diferencované. Tato diferenciace je výsledkem dlouhodobého vývoje, kdy k původní funkci civilního procesu přistupují funkce další. Civilní proces neslouží pouze k poskytnutí ochrany již porušených práv. Další funkce spočívá v ochraně práv před jejich ohrožením. V neposlední řadě plní funkci vykonávací a zajišťovací. Účelem je poskytnout ucelený přehled o jednotlivých druzích civilního procesu, jejich charakteristice, společných rysech a odlišnostech. Náplní diplomové práce jsou jednotlivé druhy civilního procesu a je rozdělena do tří kapitol. Úvodní kapitola se věnuje civilnímu procesu v obecné rovině a jeho vývoji. Druhá kapitola tvoří hlavní část diplomové práce a věnuje se postupně charakteristice jednotlivých druhů civilního procesu. Nejdříve je popsáno nalézací řízení, které se dále dělí na řízení sporné a nesporné. Účelem nalézacího řízení je ochrana porušovaných či ohrožených práv nebo úprava vztahů účastníků řízení do budoucna. Následuje popis řízení vykonávacího, jehož předmětem je vynucení plnění, které nebylo povinným splněno dobrovolně. Dále je věnována...Katedra občanského právaDepartment of Civil LawFaculty of LawPrávnická fakult

Topics: civil procedure, types, poceedings, civil trial proceedings, contentious proceedings, non-contentious proceedings, executive proceedings, insolvency proceedings, secure proceedings, arbitration, civilní proces, druhy, řízení, nalézací řízení, sporné řízení, nesporné řízení, vykonávací řízení, insolvenční řízení, zajišťovací řízení, rozhodčí řízení
Publisher: Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Year: 2017
OAI identifier: oai:dspace.cuni.cz:20.500.11956/92629
Provided by: CU Digital Repository
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/20.500.1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.