Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Measuring instruments of corporate reputation

By Damir Grgić

Abstract

Tema ovoga rada usmjerena je na predstavljanje instrumenata mjerenja reputacije poduzeća. Novija istraživanja elemenata koji utječu na uspjeh poduzeća pokazuju rastući interes za neopipljive vrijednosti. Upravo je reputacija poduzeća identificirana kao jedna od ključnih neopipljivih imovina koje stvaraju dodanu vrijednost poduzeća. Shvaćanje značaja reputacije poduzeća kao neopipljive imovine postalo je posebno aktualno otkad je reputacija ustanovljena kao značajna komponenta konkurentnosti poduzeća, odnosno stvaranja njegove konkurentske prednosti. Reputacija je normalni dio našega života i sastavni dio društva. Naše zanimanje za iskrenost i integritet drugih čvrsto je usađeno u svim kulturama, a taj interes je sada sve više usredotočen na poduzeća. Reputacija poduzeća može biti stečena uz snažne, dobro izrađene strategije, koje su ključne za mišljenja višestrukih interesno-utjecajnih skupina o budućoj stabilnosti i konkurentskoj održivosti poduzeća. S druge strane, isto tako je potrebno naglasiti da bi se reputacijom poduzeća upravljalo, ona mora biti izmjerena. Međutim, iako je sam koncept reputacije poduzeća općeprihvaćen i shvaćen njegov značaj, osobito u posljednja dva desetljeća, mjerenje reputacije poduzeća još je uvijek u početnoj fazi i ne postoji općeprihvaćen instrument njezina mjerenja. Zbog toga je autor u ovome radu dao pregled instrumenata mjerenja reputacije poduzeća koji su svoje uporište pronašli dosadašnjom primjenom u praksi.The subject of this paper is focused on the instruments for the measurement of corporate reputation. Recent research of the elements which influence the success of a company shows a growing interest in intangible values. Corporate reputation itself has been identified as one of the key intangible assets which create the company’s added value. Understanding of the importance of corporate reputation has been determined as a significant component of the company’s competitiveness, that is, of its competitive edge. Reputation is a normal part of our life and an integral part of our society. Our interest in the honesty and integrity of others is firmly established in all cultures and nowadays the focus of this interest is switching increasingly on companies. Corporate reputation can be acquired by means of strong, well-developed strategies, which are crucial for the opinion of stakeholders regarding future stability and competitive sustainability of the company. On the other hand, it should be emphasized that in order to manage it, corporate reputation has to be measured first. However, although the concept of corporate reputation is universally accepted and its significance has been recognized especially in the last two decades, the process of its measurement is still at an early stage and there is no universally accepted instrument for its measurement. Therefore, the author of this paper gives an overview of the instruments used for the measurement of corporate reputation which have gained a foothold through former practical usage

Topics: reputacija poduzeća; instrumenti mjerenja, corporate reputation; instruments of measurement
Publisher: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business Zagreb
Year: 2008
OAI identifier: oai:hrcak.srce.hr:53071

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.