NEKE NAPOMENE O REZULTATIVNIM KONSTRUKCIJAMA U HRVATSKOME

Abstract

This paper discusses resultatives, often considered a subgroup of secondary predicates. Resultatives with an adjectival form (i. e., resultatives that can be considered a special form of secondary predicates) occur only rarely in Croatian. This paper highlights the formal and semantic characteristics of these constructions, as well as other possibilities of expressing resultative meaning.Članak se bavi rezultativnim konstrukcijama koje se u lingvističkim analizama često smatraju podskupom sekundarnih predikata. Rezultativno značenje u njemačkom i engleskom često se ostvaruje pridjevima koji su na prvi pogled slični depiktivima. Takvi su rezultativi u hrvatskom vrlo rijetki. U analizi se upućuje na alternativne načine ostvarivanja rezultativnog značenja u hrvatskome, posebno na konstrukcije s prilozima i priložnim izrazima. Cilj je članka otvaranje pitanja koja zaslužuju podrobniju analizu u budućim istraživanjima: je li doista održiva tvrdnja nekih teoretičara da u slavenskim jezicima rezultativa nema, koje su prednosti komparativnog proučavanja slavenskih jezika u analizi ove skupine konstrukcija, koje bi podskupine konstrukcija trebalo semantički i sintaktički supostaviti u izradi tipologije, u kojoj su mjeri rezultativi kao podskupina sekundarnih predikata sintaktički i semantički neovisni

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

Provided a free PDF
oai:hrcak.srce.hr:32613Last time updated on 8/27/2013View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.