Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Mucocele

By Leonard Bergovec, Davor Brajdić and Darko Macan

Abstract

U ambulanti oralne kirurgije gotovo se danomice susrećemo sa salivarnim cistama. Liječimo ih kirurškim putem - izljuštivanjem ili marsupijalizacijom. Smatrali smo vrijednim te promjene raščlaniti klinički, patohistološki i patogenetski. Postoje dva tipa salivarnih cisti: retencijske ciste (histološki žlijezda slinovnica s dilatiranim izvodnim kanalićima obloženima krupnim stanicama sa saćastom citoplazmom) i ekstravazacijske ciste (šuplja tvorba ispunjena staničnim detritusom i bakterijama, obložena cilindričnim i višeslojnim epitelom). Mukokele su obložene stijenkom granulacijskoga tkiva i sadržavaju eozinofilni hijalini materijal. Raspoređene su po cijeloj sluznici usne šupljine, ali najviše na donjoj usnici. Najčešće nastaju mehaničkim ozljedama izvodnih kanala malih žlijezda slinovnica i retencijom. Promjera su oko 1,5 cm. Izazivaju laganu cijanozu područja i plavkasto-bijelo prosijavanje koje nastaje kao posljedica sužavanja krvnih žila i tanke stijenke mukokele. Retrospektivno smo analizirali patohistološke nalaze s kliničkom dijagnozom “mukokela” u razdoblju od 1. siječnja 1995. do 31. prosinca 2000. godine. U tome razdoblju ukupno je operirano 9047 osoba. Od 1358 nalaza koji su poslani na patohistološku raščlambu (PHD) 89 je klinički dijagnosticirano kao mukokele. Od 89 navedenih lezija u samo je 72 slučaja patohistološki potvrđena dijagnoza mukokela. Razlike u spolu nisu bitno utjecale na nastanak mukokela, a prema istraživanju nalazimo da se mukokele javljaju u svim dobnim skupinama, no ipak češće u mladih ljudi u drugom i trećem desetljeću života. Mukokele su najvećim dijelom bile na donjoj usnici, 83,3% u našem istraživanju. Ostale mukokele bile su u sublingvalnom prostoru, na obraznoj sluznici i u vestibulumu usne šupljine. Prema patohistološkom opisu zaključili smo da su 23 mukokele bile retencijskoga tipa, a dvije su bile ekstravazacijske promjene.In the Out-Patient Department of Oral Surgery we daily come across salivary cysts which we treat surgically - by scaling or marsupialisation. We considered that it would be helpful to analyse these changes clinically, histopathologically and pathogenetically. There are two types of salivary cysts: retention cysts (histologically a salivary gland with dilated secretory canals lined with large cells with honeycomb cytoplasm) and extravasation cysts (a hollow mass filled with cellular detritus and bacteria, coated with cylindrical and stratified epithelia). Mucocele are coated with a lining of granulation tissue and contain eozinophyllic hyaline material. They occur throughout the whole of the mucous membrane of the oral cavity, although the majority are on the lower lip. They most frequently occur because of mechanical injury to the secretory canals of the small salivary glands and retention. They are approximately 1.5 cm in diameter. They cause slight cyanosis of the area and bluish-white surface which occurs as a result of the narrowing of the blood vessels and thin walls of the mucocele. We retrospectively analysed histopathological findings with a clinical diagnosis “mucocele” during the period 1 January 1995 to 31 December 2000. During that period a total number of 9047 people were operated. Of 1358 findings sent for histopathological analysis (PHD), 89 were clinically diagnosed as mucocele. Of these 89 lesions in only 72 cases was the diagnosis of mucocele confirmed histopathologically. Differences in gender did not essentially have an effect on the occurrence of mucocele, and according to the results of the investigation we found that although mucocele occurs in all age groups, it is more frequent in younger people during the second and third decade of life. In our investigation mucocele were largely located on the lower lip, 83.3%. Other mucocele were located in the sublingual space, on the mucous membrane of the cheek and in the vestibulum of the oral cavity. According to the histopathological description we concluded that 23 mucocele were of retention type and two extravasation lesions

Publisher: School of Dental Medicine, University of Zagreb, Croatian Dental Society - Croatian Medical Association
Year: 2004
OAI identifier: oai:hrcak.srce.hr:2326

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.