THE APPLICATION OF INTERNATIONAL STANDARDS AND RECOMMENDATIONS IN THE CROATIAN SOCIETY’S ACTION TOWARDS THE CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH BEHAVIOURAL DISORDERS

Abstract

Cilj ovoga rada je osvrt na mogućnosti ostvarivanja prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju u hrvatskom društvu na ustavnoj, zakonskoj, institucionalnoj i praktičnoj razini. Osobito se analizira primjena međunarodnih standarda i preporuka za ovu skupinu djece i mladih, odnosno potreba razrade prevencije i zaštite djece i mladih od mogućeg odabira delinkventnog ponašanja, ustrojavanja progresivnog pravosuđa za maloljetne delinkvente, osiguravanja zaštite temeljnih prava za vrijeme boravka maloljetnika u socijalnim i pravosudnim institucijama i dr. Sadržaj rada ukazuje na necjelovitost mehanizama koji bi u Hrvatskoj osigurali potpunu zaštitu i korištenje postojećih prava djece i mladih s poremećajima u ponašanju. Stoga se predlaže dosljedna provedba postojećih zakona, zakonsko uređivanje sustava izvršenja sankcija prema maloljetnicima, zapošljavanje dovoljnog broja stručnjaka u svim institucijama namijenjenih djeci i mladima, maksimalna realizacija nacionalnih programa i strategija na lokalnim razinama, te poduzimanje svih mjera koje podržavaju obitelji u kvalitetnoj realizaciji njihove odgojne funkcije.The aim of this paper is to analyse the possibilities of realising the rights of the children and young people with behavioural disorders in the Croatian society on the constitutional, legal, institutional and practical levels. The application of international standards and recommendations for this group of children and young people is particularly analysed, i.e. the need to elaborate the prevention and protection of the children and young people from the possible choice of delinquent behaviour, the organisation of the progressive judiciary for juvenile delinquents, the insurance of the protection of fundamental rights during juveniles’ stay in social and judicial institutions and so on. The content of the paper points to incompleteness of the mechanisms that would ensure a full protection and realisation of the existing rights of the children and young people with behavioural disorders in Croatia. Therefore, the consistent application of the existing laws, the legal regulation of the system of implementation of sanctions for juveniles, the employment of a sufficient number of experts in all institutions intended for the children and young people, the maximum realisation of the national programmes and strategies on local levels and undertaking of all measures that support families in the quality realisation of their educational functions are proposed

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

Provided a free PDF
oai:hrcak.srce.hr:2132Last time updated on 8/27/2013View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.