Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Zadubravlje – Cult Objects in the Starčevo Culture Settlement

By Kornelija Minichreiter

Abstract

Posebni glineni predmeti otkriveni u inventaru zemunica i otvorenih prostora naselja iz rane faze razvitka starčevačke kulture u Zadubravlju svjedoče o bogatoj duhovnosti najstarijih zemljoradničkih populacija južnopanonskih prostora, koji su ostvarivali svoj mitski svijet i štovanje svojih božanstava najočitije u fi guralnoj umjetnosti. Među 25 kultnih predmeta otkriveni su: žrtvenici-kadionice, žrtvene posude, ritoni, te antropomorfna i zoomorfna plastika. Iako je ova vrsta arheološke građe raznovrsna, njezina interpretacija je u mnogočemu još uvijek nedorečena. Svako novo otkriće kultnih predmeta u ranoneolitičkim naseljima dragocjen su doprinos novim spoznajama o prvim vjerovanjima čovjeka da prirodne pojave mogu biti pod njegovom kontrolom u okvirima granica vlastite moći nad prirodom koje nije mogao do kraja spoznati. Zamišljajući bića koja nadziru prirodu, molitvom i žrtvom, nastojao je protumačiti svijet u kojem je živio i održati svoj opstanak.Certain clay objects discovered in the inventory of the pit houses and open areas of the early Starčevo Culture settlement in Zadubravlje testify to the rich spirituality of the oldest agrarian populations of the southern Pannonian zone, who best personifi ed their mythic world and reverence of their deities in fi gural art. The 25 remaining cult objects include: altars/censers, sacrifi cial vessels, rhytons and anthropomorphic and zoomorphic sculptures. Although this type of archaeological material is abundant, its interpretation is in many ways still ambiguous. Each new discovery of cult objects in early Neolithic settlements constitutes a valuable contribution to the knowledge of the fi rst beliefs of humans that natural phenomena could be placed under their control within the limits of their own power, even though nature could not be completely comprehended. By imagining beings that control nature, and by prayer and sacrifi ce, man attempted to interpret the world in which he lived and to survive

Topics: neolitik; rana starčevačka kultura; Linear A; žrtvenici; kadionice; idoli; Zadubravlje; Posavina; Hrvatska, Neolithic; early Starčevo Culture; Linear A; altars;censers; idols; Zadubravlje; Sava river valley; Croatia
Publisher: Institute of arhaeology
Year: 2005
OAI identifier: oai:hrcak.srce.hr:689

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.