Article thumbnail

“Dom kanske bara vill att vi ska lära oss lite tecken” : En kvalitativ studie om barns perspektiv kring TAKK i förskolan

By Karin Gustafsson and Jenny Limér

Abstract

Denna kvalitativa studie har som syfte att undersöka barns upplevelser av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) samt att försöka förstå vad TAKK kan tillföra verksamheten utifrån barnens perspektiv. Studiens frågeställningar upplyser hur barnens upplever användandet av kommunikationssättet TAKK samt vad TAKK kan tillföra verksamheten ur ett barns perspektiv. I nuläget är TAKK ett populärt verktyg i förskolans verksamhet, och allt fler väljer att använda sig av kommunikationssättet. Studiens teoretiska ramverk består av Vygotskijs sociokulturella teori samt Harts syn på delaktighet. Studien grundar sig i semistrukturerade intervjuer utifrån metoden stimulated recall. Den grundar sig i ett försök närma sig barns perspektiv, i tolkningen av intervjusvaren. Resultatet visar att de flesta av barnens upplevelser kring TAKK, är att det är roligt. Fler än hälften av barnen tycker att tecken som alternativ och kompletterande kommunikation är svårt. Samtliga barn i studien påstår att TAKK endast förekommer i lärarledda situationer på förskolan. Det framkommer även att de flesta av barnen inte vet grunden till varför TAKK förekommer i verksamheten.

Topics: TAKK, barns perspektiv, delaktighet, samspel, Educational Sciences, Utbildningsvetenskap
Publisher: Linnéuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)
Year: 2017
OAI identifier: oai:DiVA.org:lnu-69382
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles