Article thumbnail

Living with bipolar disorder : A litterature review

By Emmy Grönberg and Natalia Hultén

Abstract

Bakgrund: Bipolär sjukdom karaktäriseras av att sinnestillståndet pendlar mellan höga och låga stämningslägen. De växlande sjukdomsepisoderna bidrar till en komplex livssituation för patienten. Patientens symtombild står som grund för diagnostisering av bipolär sjukdom och behandling inriktas främst på farmakologisk behandling och även psykoterapi vid behov. Utöver det beskrivna krävs ett gott samarbete mellan anhöriga, patient och vårdpersonal. Detta är väsentligt för att patienten ska erhålla ett adekvat stöd och samtidigt öka förutsättningarna för god följsamhet av sin behandling. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. Metod: Denna uppsats är en litteraturöversikt och elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod har analyserats. Resultat: Utifrån analysen skapades fem huvudteman med tillhörande underteman. Fem huvudteman formades: Det sociala sammanhanget, Identitet och förlorad kontroll, Upplevelsen av sjukdomssymtom, Att bli stigmatiserad och Att medicinera- En ambivalent upplevelse. Resultatet visar att patienter upplevde bristande kunskap från omgivningen gällande bipolär sjukdom vilket ledde till isolering och en känsla av identitetsförlust hos patienterna. Diskussion: Bipolär sjukdom kräver i många fall ett starkt socialt nätverk för att patienten ska få stöd i sin hantering av sjukdomen och omgivningen kan bidra med både positiva och negativa upplevelser för patienten. För att patienten ska erhålla ett adekvat stöd krävs det vid bipolär sjukdom kunskap och förståelse från omgivningen samt vårdpersonal. Phil Barkers omvårdnadsteori belyser samarbete med anhöriga och evidensbaseradeverktyg, som fokuserar på patientens berättelse, som avgörande komponenter i patientens omvårdnadsprocess. Background: Bipolar disease is characterized by a state of mind that commutes between high and low mood swings. The variating episodes contribute to a complex life situation for the patient. The patient’s symptoms are used for diagnosing bipolar disorder and treatment is primarily pharmacological treatment and psychotherapy commonly used when needed. Furthermore good cooperation between relatives, patients and healthcare professionals are required. This is essential so that the patient can receive adequate support and also increase presumptions for good compliance with treatment.  Aim: The purpose was to illustrate patients’ experiences of living with bipolar disorder. Method: This essay is a literature review and eleven scientific articles with qualitative method have been analyzed.   Results: Based on the analysis, five main themes were created with associated subtheme. Five main themes emerged: The social context, Identity and loss of control, The experience of disease symptoms, Becoming stigmatized and Being medicated- An ambivalent experience. The result shows that patients experienced insufficient knowledge from the environment regarding bipolar disorder which has led to isolation and a sense of identity loss in patients.  Discussion: Bipolar disorder requires in many cases a strong social network in order for the patients to receive support in their management of the disease and the environment can contribute with both positive and negative experiences for the patient. In order for the patient to receive adequate support, bipolar disorder requires knowledge and understanding from the environment as well as healthcare professionals. Phil Barker's Nursing Theory illustrates collaboration with relatives and evidence-based tools, that focus on the patient's story, as crucial parts of the patient's nursing process

Topics: Bipolar disorder, Barker, Experiences, Patient, Mental illness, Bipolär sjukdom, Barker, Upplevelser, Patient, Psykisk ohälsa, Nursing, Omvårdnad
Publisher: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap
Year: 2017
OAI identifier: oai:DiVA.org:esh-6535
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.