Article thumbnail

Aile içi şiddete karşı kadınların tutumları: Bingöl ili örneği. (Attitudes of women against domestic violence: The sample of Bingöl provence).

By Kasım Tatlılıoğlu

Abstract

Özet: Şiddetin en yaygın görülen biçimi erkeğin kadına ve çocuğa karşı uyguladığı aile içi şiddettir. Kadına yönelik şiddet ülkemizde yaygın bir toplumsal sorundur. Kadına yönelik şiddet, .fıziksel, cinsel ve duygusal zarar veren farklı eylemlerin bütününü içermektedir. Günümüzde etkisini arttırarak varlığını hissettiren şiddet birçok sosyal bilimcinin araştırma konusu olmuştur. Bu araştırma, Bingöl il merkezinde ikamet eden, 18 yaş ve üstü tüm erkek ve kadınlar üzerinde yapılmıştır. Araştırma gurubunu Bingöl il merkezinde oturan 265 kadın (%50.51) ve 259 (%49.42) erkek olmak üzere 524 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına uygun olarak 2 farklı ölçek uygulanmıştır. Bunlardan birincisi “Aile İçi Şiddet Ölçeği (Kadınlar için)” ve “Aile İçi Şiddet Ölçeği (Erkekler için). Diğeri ise hem kadınlar hem de erkekler için ortak olan 21 maddelik “Şiddet Tutum Ölçeği”dir. Hem kadınlara hem de erkeklere ayrı ayrı uygulanmıştır. Bu makalede, sadece “Şiddet Tutum Ölçeğinden” kadınlardan elde edilen bulgulara yer verilecektir. Verilerin analizi SPSS 23 programı ile yapılmış ve %95 güven düzeyi ile çalışılmıştır. Çalışmada parametrik olmayan test tekniklerinden Mann Whitney, Kruskal Wallis kullanılmıştır. Sonuçta, bu çalışmadan elde edilen veriler, ülkemizdeki çalışmalarla karşılaştırılarak analiz edilmiştir.\ud Anahtar kelimeler: Şiddet, aile içi şiddet, kadına karşı şiddet, toplumsal cinsiyet, Bingöl.\ud Abstract: The most common form is domestic violence against women and children. Violence against women is a common social problem in Turkey. Violence against women includes a variety of different acts, which abused them physically, sexually or emotionally. Today, increasing the presence of many social scientists feel the violence has been the subject of the investigation. This research is conducted on all men and women who reside in the center of Bingöl and their age is 18 and over. The research group is consisted of 524 people 265 of them are women (50.51%) and 259 of them are men (49.42%) residing in Bingöl city center. Two different scales are applied for the purpose of the research. The first of these scales is "Domestic Violence Scale (for women)" and the "Domestic Violence Scale (for men). Both scales are applied separately to men and women.\ud The other one is "Violence Attitude Scale" which is used common for both women and men including\ud 21questions in the survey. This article contains the findings only "Violence Attitude Scale" obtained from women. Analysis of the data is performed with SPSS 23 program and the studies are completed with 95% confidence level. Mann Whitney and Kruskal Wallis, which are the nonparametric test techniques, are used in this research. Consequently, the data obtained from this research is analyzed and compared with the other researches in Turkey.\ud Key words: Violence, domestic violence, violence against woman, social gender, Bingöl

Topics: Şiddet, aile içi şiddet, kadına karşı şiddet, toplumsal cinsiyet, Bingöl.
Publisher: Uluslararası Turam Stratejik Araştırmalar Merkezi bilimsel hakem heyetli mevsimlik dergisi
Year: 2016
OAI identifier: oai:acikerisim.bingol.edu.tr:8080:11472/1068
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dx.doi.org/10.15189/130... (external link)
  • http://hdl.handle.net/11472/10... (external link)
  • http://www.turansam.org/TURAN-... (external link)
  • http://www.turansam.org/TURAN-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.