oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=69072

Pregled modelov za oceno virtualnosti organizacij

Abstract

A virtual organization is a network of legally independent organizations and/or individuals that produce products and/or services based on a common business understanding. This new organization structure is posited as radical departure from the traditional, hierarchic, bureaucratic and co-located mode of organizing that dominated the twentieth century. In contrast, the characteristics of the new, virtual organization forms are seen to be dynamic, networked, distributed, digital, flexible, collaborative and innovative. The challenge, however, is to determine which organization as a subject employs virtual form and which not. The answer to this question is decidedly complex as most organizations have forms that are somewhere in betweentherefore, it is usually only possible to determine how virtual one organization is on certain aspects. In the other words: what is the level of its virtuality? Several models for the assessment of organization virtuality have been developed by many different authors. The purpose of this paper is to investigate and present all the published models of virtual organization that are publicly available in the world literature. The strengths and weaknesses of all models found are presented, together with their mutual relations.Virtualna organizacija je mreža neodvisnih organizacij in / ali posameznikov, ki proizvajajo izdelke in / ali storitve in temeljijo na skupnem medsebojnem poslovnem razumevanju. Ta nova organizacijska struktura je postavljena kot popolno naspro­tje tradicionalnemu, hierarhičnemu, birokratskemu in enolokacijskemu načinu organiziranja, ki je prevladoval v dvajsetem stoletju. Model virtualne organizacije ima tako naslednje karakteristike: dinamičnost, omreženost, geografsko razpršenost, digitaliziranost, prožnost, sodelovanje in inovativnost. To je razumljivo, toda izziv je ugotoviti, katera organizacija kot subjekt uporablja virtualni model in katera ne. Odgovor na to vprašanje je še bolj zapleten, saj ima večina organizacij nekašen vmesni model, zato je običajno možno le oceniti, koliko in po katerih kriterijih je določena organizacija virtualna. Z drugimi besedami, kakšna je njena stopnja virtualnosti. V literaturi obstaja več modelov za oceno virtualnosti organizacije, ki so jih razvili različni avtorji. Namen tega prispevka je, da razišče in predstavi vse objavljene modele za oceno virtualnosti organizacije, ki jih je moč najti v svetovni literaturi. Predstavljene so prednosti in slabosti posameznih modelov ter njihova medsebojna povezava

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital library of University of Maribor

Provided a free PDF
oaioai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=69072Last time updated on 12/17/2017View original full text link

This paper was published in Digital library of University of Maribor.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.