Article thumbnail

En lokal handelsstands digitale utfordringer. Hvilke tiltak virker for lokale butikkeiere i konkurranse med netthandel?

By Lars Erik Flygel and Ole Kristian Kilvær-Seth

Abstract

Formål – Formålet med oppgaven er to-delt. På den ene siden er det ønskelig å se på hvilke holdninger som finnes lokalt i forhold til å handle lokalt, snarere enn å handle på nett. På den andre siden er det fra butikkeieres perspektiv relevant å se på hvilke grep disse gjør i dag og i fremtiden for å møte den utfordringen og konkurransen som netthandelen representerer. Metode – For å avdekke holdningene til kundene og aktivitetene til butikkeierne er det gjennomført to spørreundersøkelser. En kvantitativ spørreundersøkelse hvor et utvalg av kundemassen i Svolvær ble spurt om egne holdninger til netthandel, og en kvalitativ undersøkelse basert på dybdeintervju med et utvalg butikkeiere lokalt i Svolvær. Funnene i begge undersøkelsene er analysert, og danner grunnlaget for våre konklusjoner. Funn – I forhold til forbrukernes holdninger har vi sett at det er markant overvekt av mennesker i Svolvær som reflekterer over hvor og hvordan de handler, og at motivasjonen for å handle lokalt er forankret i en form for lokal patriotisme. Det synes ønskelig å støtte opp om lokale kjøpmenn- og kvinner under antagelse av at det vil styrke tilbudene til befolkningen i fremtiden, og gi et bredt vareutvalg i butikkene. Samtidig er netthandel en mulighet som mange benytter seg av, særlig dersom kundene opplever at prisen er bedre på nett, og dersom de mener de ikke mottar høy nok grad av service i butikkene. I forhold til butikkeierne selv er det funnet at de fleste, som lever av å tilby varer som er enkelt tilgjengelig på nett, i stor grad er proaktive i forhold til å både markedsføre i moderne digitale kanaler, tilby teknologiske løsninger i butikk, og bygge opp kompetanse i egne rekker som først og fremst handler om relasjonsbygging med kundene

Topics: VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213, VDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213, forbrukeratferd, konkurranse, Netthandel, multikanalstrategi, dybdeintervju, markedsstrategi
Publisher: UiT Norges arktiske universitet
Year: 2016
OAI identifier: oai:munin.uit.no:10037/10178
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10037/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.