research
oaioai:ddd.uab.cat:88304

Compostos de bor fluorescents per a medicina

Abstract

Els carborans (compostos formats per àtoms de carboni i de bor) presenten un ventall ampli d'aplicacions. Pel que fa a la medicina, han mostrat gran interès en la teràpia contra el càncer, denominada teràpia de captura de neutrons per bor (BNCT). En aquest treball de recerca s'ha preparat una sèrie de molècules d'alt contingut en bor i derivats del closo-carborà que presenten una sorprenent propietat: la fluorescència. Aquests dendrons són potencialment interessants per a la seva aplicació en BNCT i medicina.Los carboranos (compuestos formados por átomos de carbono y boro) presentan un amplio abanico de aplicaciones. En medicina, han mostrado gran interés en la terapia contra el cáncer, denominada terapia de captura de neutrones por boro (BNCT). En este trabajo de investigación se ha preparado una serie de moléculas de alto contenido en boro y derivados del closo-carborano que presentan una sorprendente propiedad: la fluorescencia. Estos dendrones son potencialmente interesantes para su aplicación en BNCT y medicina.Carboranes (clusters composed of boron and carbon atoms) are of great interest in a wide range of applications. Medical scientists have shown a great interest in using them in the boron neutron capture therapy (BNCT). In this work, a family of high-boron dendrons have been prepared. These compounds show photoluminescence properties. Thus, their properties and high boron content make these macromolecules interesting compounds for use in BNCT cancer treatments and medicine

Similar works

Full text

thumbnail-image

Diposit Digital de Documents de la UAB

Provided a free PDF
oaioai:ddd.uab.cat:88304Last time updated on 8/20/2013View original full text link

This paper was published in Diposit Digital de Documents de la UAB.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.