Fabricació de lents difractives per a raigs X tous amb resolució nanomètrica

Abstract

L'interès pel funcionament dels sistemes i estructures micro- i nanoscòpics ha anat creixent exponencialment durant les últimes dècades. Tanmateix, per la inspecció del món microscòpic cal fer ús de tècniques i eines que permetin veure estructures que no són accessibles a ull nu o amb microscopis convencionals. La microscopia de raigs X representa una bona alternativa per observar estructures nanomètriques però són necessàries unes lents molt especials per aconseguir enregistrar les imatges de la mostra analitzada. La fabricació d'aquestes lents requereix tècniques molt especials de micro i nanofabricació que han estat optimitzades al màxim durant la realització d'aquest treball.El interés por el funcionamiento de los sistemas y estructuras micro- y nanoscópicos ha ido creciendo exponencialmente durante las últimas décadas. Aun así, para inspeccionar el mundo microscópico hace falta hacer uso de técnicas y herramientas que permitan ver estructuras que no son accesibles a simple vista o con microscopios convencionales. La microscopia de rayos X representa una buena alternativa para observar estructuras nanométricas, pero son necesarias unas lentes muy especiales para conseguir registrar las imágenes de la muestra analizada. La fabricación de estas lentes requiere técnicas muy especiales de micro y nanofabricación, que han sido optimizadas al máximo durante la realización de este trabajo

Similar works

Full text

thumbnail-image

Diposit Digital de Documents de la UAB

Provided a free PDF

This paper was published in Diposit Digital de Documents de la UAB.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.