Repatriation and the best interests of the child: The rearing environment and wellbeing of migrant children after return to Kosovo and Albania

Abstract

De situatie van teruggekeerde asielzoekers- en migrantenkinderen in landen van herkomst is een onderbelicht onderwerp in wetenschappelijk onderzoek. Dit proefschrift geeft inzicht in de opvoedingsomgeving en het welzijn van teruggekeerde kinderen in Kosovo en Albanië. Veel migranten in de EU zijn afkomstig uit de Westelijke Balkan, en zij ondervinden vaak weinig kans op een verblijfsvergunning op asielgronden. Kennis over hoe het met kinderen na terugkeer gaat is noodzakelijk om tegemoet te komen aan artikel 3 uit het Kinderrechtenverdrag, namelijk het wegen van het belang van het kind in beslissingen in migratieprocedures. De resultaten laten zien dat de meest kwetsbare kinderen geen stabiele verblijfsstatus in het gastland hadden, behoren tot een etnische minderheidsgroep en oudere adolescenten zijn. Deze kinderen ondervinden meer problemen in de re-integratie en het welzijn na terugkeer. Een follow-up studie onder gezinnen, die hulp hebben gekregen na de eerste meting, laat zien dat een deel van de kinderen na verloop van tijd nog steeds problemen ondervinden. Ze leven in armoede, hebben problemen met het volgen van onderwijs of schooluitval, moeite met opbouwen van vriendschappen of pesterijen, hebben taalproblemen, of geen binding met de samenleving na terugkeer. De bevindingen van dit onderzoek onderstrepen het belang van monitoring en de noodzaak om zorg en ondersteuning voor kinderen vooraf aan terugkeer in kaart te brengen en te organiseren om succesvolle re-integratie na terugkeer mogelijk te maken. In het proefschrift komen aandachtspunten aan bod voor de voorbereiding en ondersteuning van migrantenkinderen die terug dienen te keren naar het land van herkomst

Similar works

This paper was published in NARCIS .

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.