Article thumbnail

Value orientations of educational process in out-of-school educational institutions: methodical manual

By В.В. Мачуський, А.В. Корнієнко, О.В. Литовченко, А.Е. Бойко, О.В. Просіна, О.І. Любич and Г.П. Пустовіт

Abstract

Оновлення сучасного суспільства ставить перед системою освіти нові завдання щодо змісту і форм позашкільної освіти. Перехід до сучасних методів навчання і виховання з використанням аксіологічного підходу потребує оновлення змісту навчально-виховного процесу. До колективного методичного посібника увійшли навчальні програми з позашкільної освіти для різних напрямів і типів позашкільних навчальних закладів, розроблені на основі аксіологічного підходу. Зокрема представлено навчальні програми для гуртків соціально-реабілітаційного, художньо-естетичного, декоративно-ужиткового, гуманітарного напрямів позашкільної освіти. Практичну цінність мають представлені методичні рекомендації, що забезпечуватимуть реалізацію навчальних програм у навчально-виховному процесі позашкільних навчальних закладів з метою ефективного формування ціннісних орієнтацій у вихованців. Методичний посібник адресовано науковим і практичним працівникам системи освіти, педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів, аспірантам, студентам.Обновления современного общества ставит перед системой образования новые задачи по содержанию и форм внешкольного образования. Переход к современным методам обучения и воспитания с использованием аксиологического подхода требует обновления содержания учебно-воспитательного процесса. К коллективного методического пособия вошли учебные программы по внешкольного образования для различных направлений и типов внешкольных учебных заведений, разработанные на основе аксиологического подхода. В частности представлены учебные программы для кружков социально-реабилитационного, художественно-эстетического, декоративно-прикладного, гуманитарного направлений внешкольного образования. Практическую ценность имеют представлены методические рекомендации, обеспечивать реализацию учебных программ в учебно-воспитательном процессе внешкольных учебных заведений с целью эффективного формирования ценностных ориентаций у воспитанников. Методическое пособие адресовано научным и практическим работникам системы образования, педагогическим работникам внешкольных учебных заведений, аспирантам, студентам.Modernization of modern society places new tasks on the content and forms of out-of-school education in front of the education system. The transition to modern methods of teaching and education using the axiological approach requires updating the content of the educational process. The collective methodological manual includes non-school educational programs for different types and types of out-of-school educational institutions, developed on the basis of the axiological approach. In particular, educational programs for groups of social rehabilitation, artistic and aesthetic, decorative and applied, and humanitarian areas of extracurricular education are presented. Practical value is provided by methodical recommendations that will ensure the implementation of educational programs in the educational process of out-of-school educational institutions with the aim of effective formation of value orientations among pupils. The methodical manual is addressed to scientific and practical workers educational systems, pedagogical workers of out-of-school educational institutions, postgraduate students, and students

Topics: 37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education, 374 Education and training out of school. Further education
Publisher: ТОВ "Армедіа-прінт"
Year: 2017
OAI identifier: oai:lib.iitta.gov.ua:708455

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.