Article thumbnail

Professional development of specialists in adult education: history, theory, technology: The Collection of Materials of the 2nd All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference April 28, 2017

By НАПН України ДВНЗ УМО

Abstract

Матеріали конференції з проблем професійного розвитку фахівців у системі освіти дорослих. Предметом дискусії у запропонованих матеріалах насамперед став сам феномен професійного розвитку освітянина, що зумовлено сучасними реформаційними процесами в українському суспільному та освітньому просторі. Інше коло питань стосуються самої природи формальної, неформальної та інформальної освіти, які професіонали здійснюють таку освіту. Досліджуються співвідношення інформаційних технологій та професійного розвитку фахівця, акцентуються у наукових розвідках увага на проблемах психологічного супроводу професійного розвитку фахівців. Для теоретиків і практиків освіти дорослих, працівників вищих навчальних закладів, організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівників загальноосвітніх навчальних закладів та установ системи загальної середньої освіти, методичних служб усіх рівнів, а також усіх, хто цікавиться питаннями модернізації вітчизняної формальної та неформальної освіти дорослих.Materials of the conference on the professional development of specialists in the adult education system. The subject of the discussion in the proposed materials was, first of all, the phenomenon of professional development of the educator, which is conditioned by modern reform processes in the Ukrainian public and educational space. Another set of questions relates to the very nature of formal, informal and informal education that professionals carry out such education. The relations of information technologies and professional development of a specialist are studied, attention is paid to the problems of psychological support of professional development of specialists in scientific research. For theorists and practitioners of adult education, employees of higher educational institutions, organizers of postgraduate pedagogical education, students of advanced training courses for teaching staff, heads of general educational institutions and institutions of general secondary education, methodological services of all levels, for everyone who is interested in modernization of the national formal and informal education of adults

Topics: 37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education, 37.04 Education in relation to the educand, pupil. Guidance
Publisher: ЦІППО
Year: 2017
OAI identifier: oai:lib.iitta.gov.ua:708411

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.