Article thumbnail

Participation of Public in urban Planning

By Jana Janderová

Abstract

Cílem příspěvku je představit právní možnosti spolků ovlivnit průběh přijímání územního plánu a případně využít prostředky soudní ochrany proti již přijatému územnímu plánu. Do května 2014, kdy byl vydán zlomový nález Ústavního soudu I. ÚS 59/14, nepřiznávaly soudy spolkům aktivní žalobní legitimaci. V příspěvku jsou analyzovány podmínky stanovené recentní judikaturou správních soudů, za kterých jsou spolky a zástupce veřejnosti oprávněni návrh na zrušení územní plánu či jeho části podat. Byl zjištěn pozitivní vliv mezinárodního práva, jmenovitě Aarhusské úmluvy, na změnu ve výkladu českých právních předpisů. Na základě zjištěných údajů je možné konstatovat, že postavení spolků prosazujících ochranu životního prostředí je v České republice srovnatelné s evropským standardem.This paper aims to introduce legal possibilities of associations to influence the adoption of zoning plans and to use legal remedies against the already adopted zoning plans. Courts did not allow associations to file actions against zoning plans till a turning case of Constitutional Court No. I. US 59/14 which was issued in May 2014. The paper analyses conditions laid down by recent case law of administrative courts, under which associations and representative of the public are entitled to lodge actions to repeal the zoning plan or part thereof. Positive effect of international law, namely the Aarhus Convention, enhancing change in the interpretation of Czech legal acts was found. It can be summoned that the position of associations, which promote environmental protection in the Czech Republic, is comparable to European standards

Topics: Územní plán, opatření obecné povahy, spolky, námitky, správní žaloba, zástupce veřejnosti, Zoning plan, generally binding measure, associations, objections, administrative action, representative of the public
Publisher: Mendelova univerzita v Brně
Year: 2016
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/67374
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/67... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.