Article thumbnail

WORLD WITHOUT WORDS

By Jakub Švec

Abstract

SVĚT BEZE SLOV je o strukturách vnímání. Zkoumá to, jak vnímáme svět kolem nás, a to, jak vnímáme sebe samotné. Zajímá se o to, jakým způsobem naše mysl zkresluje vnímání reality. Tento výzkum probíhá skrze dva světy. Symbolický svět a mimo-symbolický svět. Svět symbolický představuje naučené struktury vnímání a myšlení. Svět mimo-symbolický představuje bezmyšlenkovitý stav, kdy se oprošťujeme od naučeného vnímání a myšlení. Skrze oba světy dosahujeme rozdílné zkušenosti bytí a musíme se ptát: Kdo ve skutečnosti jsme?WORLD WITHOUT WORDS is about structures of perception. This paper observes how we perceive world around us and how we perceive ourselves. It studies which way our mind distorts perceptions of reality. This research takes place through two worlds. The symbolic world and the non-symbolic world. The symbolic world represents learned structures of perception and thinking. The non-symbolic world represents non-thinking state when we shed learned perception and thinking. Through both worlds we achieve different experiences of being and we have to ask: Who we really are?Fakulta filozofickáProběhla důkladná diskuse autorova netradičně pojatého projektu, přičemž student reagoval na výtky obsažené v posudku vedoucího práce i v posudku oponenta

Topics: vnímání, subjektivita, myšlení, interpretace, symboly, slova, konotace, identita, realita, externí realita, individuální realita, symbolický svět, mimo-symbolický svět, poznání, podvědomí, čas, prostor, jazyk, dichotomie, ontologie, perception, subjectivity, thinking, interpretation, symbols, words, connotation, identity, reality, external reality, individual reality, symbolic world, non-symbolic world, knowledge, subconscious, time, space, language, dichotomy, ontology
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2017
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/68875
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/68... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.